马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
ADMIN 作者: Mind Map: ADMIN

1. Quản lý sản Phẩm

1.1. Quản lý danh mục

1.2. Danh sách sản phẩm

1.2.1. Lọc sản phẩm

1.2.2. Tìm kiếm sản phẩm

1.3. Thêm mới sản phẩm

1.3.1. Tên sản phẩm

1.3.2. Mã sp

1.3.3. Giá

1.3.4. Số lượng

1.3.5. Hình ảnh

1.3.6. Link sản phẩm gốc

1.3.7. Mô tả

1.3.8. Thuộc tính

1.4. Xem chi tiết sản phẩm

2. Quản lý bài viết

2.1. Quản lý danh mục

2.2. Danh sách vài viết

2.3. Tạo mới bài viết

2.4. Chi tiết bài viết

3. Quản lý người dùng

3.1. Danh sách người dùng

3.2. Thêm mới người dùng

3.3. Sửa thông tin người dùng

3.4. Thông tin chi tiết người dùng

3.4.1. Tên người dùng

3.4.2. SĐT, email

3.4.3. Địa chỉ

3.4.4. Tiền ví

3.4.4.1. Lịch sử nạp tiền

3.4.4.2. Số tiền dư

3.4.5. Danh sách đơn hàng đã mua

3.4.6. Phân cấp người dùng

3.4.6.1. VIP

3.4.6.2. Thân thiết

3.4.6.3. Bình thường

4. Quản lý đơn hàng

4.1. Danh sách đơn hàng

4.2. Tìm kiếm đơn hàng

4.3. Lọc đơn hàng

4.4. Chi tiết đơn hàng

4.4.1. In đơn hàng

4.4.2. Trạng thái đơn hàng

4.4.3. Thời gian đặt hàng

4.4.4. Thông tin người mua

4.4.4.1. Tên

4.4.4.2. Địa chỉ

4.4.4.3. SĐT, email

4.4.5. Thông tin đơn hàng

4.4.5.1. Stt

4.4.5.2. Ảnh

4.4.5.3. Mã sp

4.4.5.4. Tên sp

4.4.5.5. Giá bán

4.4.5.6. Link sản phẩm gốc

4.4.5.7. Số lượng

4.4.5.8. Tổng giá theo từng sp

4.4.5.9. Ghi chú

4.4.5.10. Tổng đơn

4.4.5.10.1. Tổng giá trị đơn

4.4.5.10.2. Phí vận chuyển

4.4.5.10.3. Phí thu hộ

4.4.5.10.4. Tổng thu

5. Danh sách quản trị

5.1. Danh sách

5.2. Chi tiết

5.3. Thêm mới

5.3.1. email, sđt

5.3.2. Mật khẩu

5.3.3. Tên

5.3.4. Chức vụ

6. Quản lý trang tĩnh

6.1. Danh sách trang tĩnh

6.2. Thêm mới

6.3. Xem chi tiết

7. Khách hàng liên hệ

7.1. Danh sách khách hàng liên hệ

7.2. Thông tin liên hệ

7.2.1. Tên

7.2.2. sđt

7.2.3. email

7.2.4. Nội dung yêu cầu

7.2.5. Thời gian

8. Báo cáo thống kê

8.1. Thông kê truy cập web site

8.2. Thống kê đơn hàng