Herpes simplex

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Herpes simplex 作者: Mind Map: Herpes simplex

1. แบ่งเป็น

1.1. HSV1(non genital type) เหนือระดับสะดือขึ้นไป ติดจากน้ำลาย

1.2. HSV2(genital type) บริเวณอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกและภายใน จากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งเมื่อมีเพศสัมพันธ์

2. การพยาบาล

3. lab

3.1. Tzanck test

3.2. Pap smear การเพาะเชื้อยืนยันผลการตรวจวิธี Tzanck testd

3.3. การตรวจทางน้ำเหลือง ทดสอบภูมิคุ้มกัน (ELISA) ถ้ามีการติดเชื้อ IgM ได้ผลบวก