Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
DesignShare создатель Mind Map: DesignShare

1. Public

1.1. Anyone with the link can EDIT

1.1.1. Logged-in

1.1.1.1. Sẽ hiện thị EDIT UI

1.1.2. Guest

1.1.2.1. Sẽ hiện thị VIEW UI

1.2. Anyone with the link can VIEW

1.2.1. Logged-in

1.2.1.1. Hiển thị VIEW UI

1.2.2. Guest

1.2.2.1. Hiển thị VIEW UI

2. Team (Sẽ hoàn thiện thêm sau khi xử lý các vấn đề về team resource)

3. Private

3.1. Specific people can EDIT

3.1.1. Logged-in đúng account

3.1.1.1. Sẽ hiện thị EDIT UI

3.1.2. Loggined-in-không-đúng-account

3.1.2.1. Hiển thị Request UI

3.1.3. Guest

3.1.3.1. Hiển thị Request UI

3.2. Specific people can VIEW

3.2.1. Logged-in đúng account

3.2.1.1. Hiện thị VIEW UI

3.2.2. Loggined-in-không-đúng-account

3.2.2.1. Hiển thị Request UI

3.2.3. Guest

3.2.3.1. Hiển thị Request UI

4. Tất cả các option được phép View/Edit thì đều có quyền Clone. Đã được nhìn thấy thì có nghĩa là không còn bảo mật nữa, Google Docs cũng có cơ chế tương tự