Основи наукових досліджень

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Основи наукових досліджень создатель Mind Map: Основи наукових досліджень

1. МОДУЛЬ 2. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Лекції

1.1.1. Тема 5. Методи наукових досліджень

1.1.2. Тема 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження

1.1.3. Тема 7. Методика підготовки і оформлення курсових, бакалаврських та магістерських робіт

1.1.4. Тема 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. 4. Основи методології наукового дослідження

1.2.2. 5. Курсова, бакалаврська, роботи: написання, оформлення, захист

1.2.3. 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження

1.3. Модульний контроль

1.3.1. Тести, письмова відповідь

1.4. Самостійна робота

1.4.1. Тема 5. Методи наукових досліджень

1.4.1.1. 1. Схематично зобразити теоретичні та емпіричні методи дослідження.

1.4.2. Тема 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження

1.4.2.1. 1.Дібрати кілька зразків анкет з психолого-педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.

1.4.3. Тема 7. Методика підготовки і оформлення курсових, бакалаврських та магістерських робіт

1.4.3.1. 1. Сформулювати об'єкт, предмет до теми курсової роботи. 2. Скласти таблицю вимог до студентських наукових робіт.

1.4.4. Тема 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи

1.4.4.1. 1.Створити ескіз образу «Науковець майбутнього».

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НАУКА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Лекції

2.1.1. Тема 1. Поняття науки та її нормативне регулювання

2.1.2. Тема 2. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

2.1.3. Тема 3. Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка

2.1.4. Тема 4. Особливості реферування та анотування наукових текстів

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. 1. Наука – продуктивна сила суспільства

2.2.2. 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2.2.3. 3. Реферування тексту. Реферативний огляд. Анотований реферат

2.3. Модульний контроль

2.3.1. Тести, письмова відповідь

2.4. Самостійна робота

2.4.1. Тема 1. Поняття науки та її нормативне регулювання

2.4.1.1. 1.Схематично зобразити етапи розвитку науки.

2.4.1.2. 2.Охарактеризувати законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні та занести основні положення до таблиці.

2.4.2. Тема 2. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

2.4.2.1. 1. Схематично зобразити види і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ.

2.4.3. Тема 3. Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка

2.4.3.1. 1. Ознайомитись з вимогами ВАК щодо оформлення списку літератури. http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf 2. Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

2.4.4. Тема 4. Особливості реферування та анотування наукових текстів

2.4.4.1. 1. Зробити 2 анотації на фахові видання зі спеціальності (за вибором студента).

3. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

3.1. ІНДЗ виконується як пошуковий проект на тему «Розвиток естетичних уявлень учнів 5-6-х класів в образотворчій діяльності».

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4.1. Основна література

4.1.1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям/ С.У.Гончаренко. – Київ-Вінниця:ДОВ "Вінниця", 2008.-278 с.

4.1.2. Лопушанський Василь. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / Василь Лопушанський, Оксана Бродська; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. практики нім. мови. - Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2014. - 154 с. *

4.1.3. Кириленко О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / [О. П. Кириленко, В. В. Письменний] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 227 с.*

4.1.4. Котик З. О. Основи наукових досліджень : [метод. вказівки] / З. О. Котик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2014. - 31 с. *

4.1.5. Пихтіна Н. П. Основи наукових досліджень в опорних схемах : навч.-метод. посіб. / Н. П. Пихтіна, С. О. Нестерець ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - 2-ге вид. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - 71 с.*

4.2. Додаткова література

4.2.1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.

4.2.2. Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік.– К. : Алерта, 2014. – 620 с.*

4.2.3. Захаркевич О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Захаркевич, Г. С. Швець, О. М. Сарана. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 223 с.*

4.2.4. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : посіб. для студ. філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська. С. В. Радецька ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 119 с. *

5. Відео