VP 2014-15

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
VP 2014-15 создатель Mind Map: VP 2014-15

1. NYTT:Forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

1.1. Vi utvikler en skole for framtida

1.2. Omstilling av utdanningstilbudet etter næringslivets behov

1.3. Inngå partnerskapsavtaler

1.4. Kompetansesenter for yrkesutdanninga i regionen

1.5. Sette oss i førersete for den yrkesfaglige utviklinga i regionen

1.6. Oppfordre og legge til rette for hospitering

1.7. Økt salg og tjenester fra våre elever på yrkesfag

1.8. Invitere bedrifter og andre samarbeidspartnere til en konferanse der det kan skapes nettverk

1.9. Hønefoss-konferansen

1.10. Internasjonalt samarbeid, også innafor ledelse

1.11. Ny pedagogikk i ny skole, ta med noen av punktene fra i fjor

1.12. Perspektiv på det fire-årige løpet, tenke fleksibelt og ansvar i hele løpet

1.13. Satsning på digitale læremidler

1.14. Tørre å tenke utenfor rammene

1.15. Skolen delaktig i pedagogisk utviklingsarbeid i fylke og landsbasis, and international

1.16. 7/11-skolen

1.17. Medbestemmelse og elevdemokrat (flyttes til "forberede"?)i

2. Et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede

2.1. Biblioteket som læringsarena

2.2. Bærekraftig økonomisk drift

2.3. Skape variasjon i læringsarbeidet, f eks gjennom DKS, mm

3. Diverse

3.1. Systematisk arbeid for å nå målene vi setter oss på lang sikt

3.2. Få elevrøsten fram!

3.3. Organisering av oppgaver ift stillingsstørrelser, hvem gjør hva

3.4. Forslag om at mål 4 ikke blir et av våre mål

3.5. Må ha med mer om det å flytte inn i ny skole

3.6. sammenhold det som står på kvalitetskjennetegn under hvert mål i Kunnskapsskolen med det vi setter opp

3.7. vp skal kun bestå av det vi ønsker å satse på, ikke handle om alle de tingene vi uansett skal gjøre

4. NYTT Styrkende relasjoner og likeverdig samhandling

4.1. Felles aktiviteter ved skolestart for å skape gode relasjoner

4.2. Fjerne "område"-betegnelsen

4.3. Bygge og dyrke relasjoner på tvers av avdelinger

4.4. Utnytte fordelene ved at alle lærere og elever nå fysisk er veldig nært hverandre

4.5. Kompetanseheving i hvordan bygge relasjoner for alle ansatte

4.6. Ny skole - ny pausekultur

4.7. Byggen felles kultur for framtida, verdier og visjoner

4.8. Hvordan dele våre pedagogiske verktøy mellom våre lærere, skape delingskultur også på pedagogikk også på tvers av avdelingene.

4.9. Oppstartssamtale (med foreldrene) med alle Vg1-elever for å få foreldrene på banen

4.10. Gjentakende relasjonsfremmende øvelser gjennom året

4.11. Iverksette tiltak for å felles forståelse for å oppnå en felles utøvelse av vedtatte tiltak

4.12. Den nye skolen arena også utenfor 8-16, skole- og andre aktviteter

4.13. Systematisk personalhåndtering

4.14. Utvikle lederteamets møtestruktur og måten vi jobber på

4.14.1. Lederutvikling

4.15. Ved høsten: avklaring av forventninger og ansvar hos den enkelte ansatte, f eks når det gjelder frister

4.16. Lederteamet: oppfølging, evaluering, endring - systematikk i arbeidet

4.16.1. Følge opp nytt storteammandat

4.17. Elevkvelder, skoleband, bedriftsidrettslag

4.18. Samarbeid på tvers av programområder, også når det gjelder elever

4.19. Arbeidsglede

4.20. Lederteam- og personalseminar lagt utenfor Buskerud

5. NYTT Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag

5.1. Bruke Vg2-elever som instruktører for Vg1

5.2. God tilrettelegging for den enkelte elev

5.2.1. Vurdering for læring, konkrete former for vurdering for læring

5.2.2. Tett samarbeid med foresatte om elevens utdanning

5.2.3. Vinterkurs

5.2.4. Individuell tilpassing ut fra en kartlegging

5.2.5. Forsering i fag

5.3. Entrepenørskap

5.4. Egenvurdering

5.5. Prosjekt: "Det er lov å være god"

5.6. Legge til rette for FYR-samarbeid

5.7. Frammøte og fullføring

5.7.1. Utarbeide mer systematikk rundt IV og stryk mellom Vg1 og Vg2 og plan for hva de må gjøre ila Vg2 for å fullføre. Felles trykk, flere aktører

5.7.2. Enda bedre oppfølging av elevfravær

5.8. Tilrettelegging for T-matte på alle tekniske fag og FO

6. NYTT Et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede

6.1. Utnytte felles ressurser, fleksible løp, vanlig løp og opus benytter seg av hverandre

6.2. Fleksibilitet i innhold og tilbud, tilrettelegging for T-matte for FO og tekniske fag

6.3. Jobbe for alternative opplæringsarenaer, vekslingsmodell, og annet f eks BY og TP, eget løp på DS

6.4. Tenke kreativ i hva slags utdanningstilbud vi skal tilby den enkelte elev, f eks gjennom å søke eksterne midler

6.5. Samspill med fagopplæring mtp forsering

6.6. Kreativitet og inovasjon

6.7. LUPA (Lokalt utviklings- og pedagogisk arbeid gjennom aksjonsforskning)

6.8. Ledelse av læringsforløp

6.9. Inngå partnerskapsavtaler

7. Omdømmebygging

7.1. Framsnakking av yrkesfag

7.2. Legge til rette for å ta imot besøkende skoler

7.3. Åpen lørdag, åpne dager

7.4. Forberede tv-dokumentar om Hønefoss vgs

7.5. Utvikle kantina og samarbeide med aktuelle aktører

7.6. Arbeide for at MK-elevene skal ha oppdraget på neste års bfk-konferanse

7.7. Plan for bruk av sosiale medier / se på det vi ikke har lykkes med i forrige plan - Helhetlig informasjonsarbeid

7.8. Markeringer av åpning av ny skole, sangkor, revy, band, kunnskapsministeren, el.