New Business May be called MNC's project

Plan your projects and define important tasks and actions

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
New Business May be called MNC's project создатель Mind Map: New Business May be called MNC's project

1. Resources

1.1. Project Manager

1.2. Team Members

1.3. Budget

1.4. Assets

2. Phương án tiếp cận khách hàng

2.1. 1.Social media networking

2.1.1. Thông qua Linkedin

2.1.2. Facebook

2.2. 2. Event Networking

2.2.1. Tham gia các event do các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam . VD : Hiệp hội doanh nghiệp Singapore, Australia, Anh, Ý, Thái Lan ... tại Việt Nam

2.2.2. Đăng kí thành viên của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, tham gia tài trợ cho các event họ tổ chức và có các promotion đặc biệt cho các hội viên

2.3. 3. Thông qua hợp tác với các global manged services companies or local managed services companies who focus in serve foreign company

3. Schedule

3.1. Project Start

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Phase 1

3.2.1. Top Priorities

3.2.2. Medium Priorities

3.2.3. Low Priorities

3.3. Phase 2

3.3.1. Top Priorities

3.3.2. Medium Priorities

3.3.3. Low Priorities

3.4. Phase 3

3.4.1. Top Priorities

3.4.2. Medium Priorities

3.4.3. Low Priorities

4. Constraints

4.1. Budget

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.2. Deadline

4.3. Requirements

5. Overview

5.1. Tiềm năng thị trường mảng kinh doanh quốc tế còn rất lớn

5.2. Goals : Từng bước đặt chân vào mảng KD trực tiếp khách hàng quốc tế tại VN, không chỉ dựa hoàn toàn vào carrier sales nữa