Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
PLA EMPRESA por Mind Map: PLA EMPRESA

1. 3. Pla de Disseny del Servei o Producció

1.1. Especificació del sistema de producció o del servei

1.2. Els proveïdors

1.3. Qualitat i garantia

1.4. Servei post-venta

1.5. Calendari de l'inici de l'activitat

1.5.1. Tramits de constitució

1.5.2. La inversió i el finançament

1.5.3. Pagaments i cobraments

1.5.4. Selecció i contractació de personal

1.5.5. Edició web

1.5.6. Inici activitat

2. 5. Aspectes legals

2.1. Tràmits de constitució

2.1.1. Solicitut de certificació negativa de denominació social

2.1.2. Escriptura pública de constitució

2.1.3. Pagament de l'impost de transmissions Patrimonials i Actes Jurídiques Documentals

2.1.4. Inscripció en el registre mercantil

2.1.5. Tràmits amb Hisenda Pública

2.1.6. Adquisició de llibres obligatoris

2.1.7. Tràmits amb el Ministeri de Treball i S.S.

2.1.8. Tràmits amb la Administració local

2.2. Elecció de la forma jurídica

2.2.1. Empresari individual

2.2.2. Societat de Responsabilitat Limitada

2.2.3. Societat Anònima

2.2.4. ....

3. 4. Pla d'inversió i finançament

3.1. Inversió

3.1.1. inversió inicial

3.1.2. Previsió Tresoreria

3.1.2.1. Cobraments

3.1.2.2. Pagaments

3.1.3. Estudi de viabilitat

3.1.3.1. Pay Back

3.1.3.2. VAN

3.1.3.3. TIR

3.2. Financiació

3.2.1. Fons de finançament

3.2.1.1. Propies

3.2.1.1.1. Recursos propis

3.2.1.2. Alienes

3.2.1.2.1. Entitats Financeres

3.2.1.2.2. Administracions Públiques

3.2.2. Previsions Anuals

3.2.2.1. Balanç de situació

3.2.2.2. Pérdues i Guanyss

3.2.2.2.1. Rendibilitat del projecte

3.2.2.2.2. Resultats

3.2.2.3. Pressupost de Tresoreria

4. 1. Definició idea de negoci

4.1. Idees de negoci

4.1.1. Idea escollida

4.1.2. Idees descartades

4.2. Identificació i currículums dels promotors

4.2.1. Dades personals

4.2.2. Dades de formació

4.2.3. Dades professionals

4.2.4. Dades complementaries

4.3. Definició be o servei

4.3.1. Necessitats que cobreix

4.3.2. Clients als que va dirigit

4.3.3. Elements diferenciadors envers altres productes

4.3.4. Patents, concesions o garanties contractuals.

4.3.5. Normativa legal que afecta

4.4. Personal necesari

4.4.1. Procès de selecció

4.4.2. Organigrama

5. 2. Pla de màrqueting

5.1. Estudi de Mercat

5.1.1. Els consumidors

5.1.2. La competència

5.1.3. Localització

5.1.4. Viabilitat comercial

5.1.5. DAFO

5.2. les 4 p

5.2.1. Preu

5.2.2. Producte

5.2.3. Promoció

5.2.4. Distribució

5.3. Pla de ventes

5.3.1. Estudi ventes primers anys

5.3.2. Previsió costos

5.3.3. Previsió ingressos