Các nguồn lực của tổ chức/Doanh nghiệp

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Các nguồn lực của tổ chức/Doanh nghiệp por Mind Map: Các nguồn lực của tổ chức/Doanh nghiệp

1. Nhân lực

2. Tài lực

3. Vật lực

4. Thông tin