Student voeding in 2025

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Student voeding in 2025 por Mind Map: Student voeding in 2025

1. Businesscase: programma van eisen

1.1. Inventarisatie vergelijkbaar aanbod en onderscheidend vermogen

1.1.1. Er is een verkenning uitgevoerd naar verwante/ vergelijkbare opleidingen in Nederland (HvA en daarbuiten: HBO en indien relevant WO).

1.2. Indien relevant o Erisafgestemd/samenwerkinggezochtmetverwanteopleidingenindeHvA. o Erisafgestemd/samenwerkinggezochtmetverwante/vergelijkbareopleidingenbuiten de HvA, oa. AAA-partners. o Eriseenverkenninguitgevoerdnaarverwanteopleidingeninhetbuitenland.

1.3. Inzicht in mogelijke alternatieven

1.4. Vraag vanuit de arbeidsmarkt en instroom studenten

1.4.1. Er is onderzocht in welke mate de arbeidsmarkt behoefte heeft aan dit nieuwe aanbod. De uitkomsten zijn onderbouwd met erkende bronnen zoals ROA cijfer

1.4.2. Indien de aanleiding voor een nieuwe opleiding een maatschappelijke vraag betreft: beschrijf deze vraag.

1.4.3. Beschrijf de samenwerking met het beroepenveld. Is er al overleg gevoerd? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt?

1.4.4. De behoefte onder (potentiële) studenten is onderzocht.

1.4.5. Voor Ad’s geldt dat de vraag vanuit het beroepenveld regionaal moet worden aangetoond.

1.5. Voor Ad’s geldt dat de vraag vanuit het beroepenveld regionaal moet worden aangetoond.

1.6. Beroeps- en opleidingsprofiel en aansluiting bij de profilering van de HvA en de faculteit

1.6.1. HvA missie en visie

1.6.2. Het instellingsplan

1.6.3. De strategische programma’s (indien relevant)

1.7. Het faculteitsplan

1.8. Indienrelevant: Programma masterontwikkeling

1.9. Kennisbasis en vakinhoudelijke expertise

1.9.1. Beschrijf bij welk(e) onderzoeksprogramma’s wordt aangesloten en in hoeverre zij betrokken zijn bij de verdere uitwerking van dit nieuwe aanbod

1.9.2. Beschrijf welke vakinhoudelijke expertise nodig is om dit nieuwe aanbod te kunnen realiseren

1.9.3. Benoem of de benodigde expertise in huis is, of dat hiervoor aanvullend vakinhoudelijke expertise moet worden aangeworven

1.10. Financiën en bedrijfsvoering

1.11. Risico’s

2. Visie HvA

2.1. Instellingsplan

2.2. Toegankelijk, ruimte en aandacht voor de student

2.3. Kennisinstelling: Onderwijs en Onderzoek verweven met de beroepspraktijk

2.4. Professionals die samenwerken in teams

2.5. Impact op de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam

2.5.1. Amsterdam

2.5.1.1. Betekenis voor de stad

2.5.1.2. Vraag van de 'stad'

2.5.1.2.1. Verbinding met de wijk

2.5.1.3. Visie politiek / beleid

2.5.1.4. Stad als proeftuin

2.5.2. Food & Sportcampus

2.5.2.1. Onderwijsbeleving (open structuur?) Campusgevoel

2.5.2.2. Betekenis voor de wijk

2.5.2.3. Samenwerking Sportkunde en ALO

3. Domeinen binnen voeding

3.1. Food Ingredients, Food Structure, Additives, Supplements, Fortification

3.2. Food Production, Engineering, Processing and Sustainability

3.3. Food Analysis, Food Microbiology, Chemistry, Biochemistry, Sensory Sciences

3.4. Food Quality and Safety

3.5. Microbiological, Chemical, Physical Hazards

3.6. Risk analysis (Assessment, Characterization, Management, Communication)

3.7. Food Biotechnology, Novel Bio-products, Functional Foods

3.8. Consumers (Behavior, Preferences, etc.)

3.9. Food Chain Management, Marketing, Economics

3.10. International Programs and Projects

3.11. Nutritional Biochemistry (Carbohydrates, Lipids, Proteins and Amino Acids, Vitamins, Minerals, etc.)

3.12. Nutritional influences on Cranio-facial development, Oral Cancer and Oral Infectious Diseases

3.13. Oral Diseases and Quality of Life (Childhood through to Old Age)

3.14. Orthodontics and Nutrition & Health

3.15. Special Supplemental Food Program for Women, Infants, and Children (WIC) and Oral Hygiene

3.16. Oral/Dental Health and Nutrition (Mouth and Teeth Diseases)

3.17. Nutritional Education related to Oral Health Issues

3.18. Nutritional Physiology (Energy Metabolism, Immune Function, Cognition and Nutrition, Nutrition and Aging, Nutrigenomics, Others)

3.19. Clinical Health and Nutrition (NCDs/Chronic Diseases, Obesity & Weight Management, Diabetes, Cardiovascular Diseases, Cancer, PEM/Malnutrition, etc.)

3.20. Health and Nutritional Epidemiology (Diet/Nutritional Assessment, Malnutrition, Maternal and Child Nutrition, NCDs and Nutrition, Nutrition and Aging, Diet and Lifestyle, etc.)

3.21. Public Health and Nutrition (Health and Nutrition Policy, Scaling-up Nutrition, Food and Nutrition Security, Health Disparities and Nutrition, Disaster and Nutrition, Others)

3.22. Public health, Nutrition, Chronic diseases (Diet in Cancer, Cardiovascular, Neurodegenerative diseases etc., Prevention by Nutrition and After Treatment Nutrition)

3.23. Nutritional Education related to Health Issues

3.24. Food labeling and Nutrition& Health claims (national, international and global harmonization)

3.25. Nutrition Guidelines, Regulations and Legislation (differences and harmonization)

3.26. Harmonization of Education for Nutritional Health and Training Standards

3.27. Malnutrition in particular Micronutrient deficiency (poor or under-nutrition, over-nutrition etc.).

3.28. Healthy Nutrition (Bio-functional Nutrition)

3.29. Dietary (therapeutically) Nutrition and Diet Supplements

3.30. Anti-aging Nutrition

3.31. Nutrition for Collectivities (Mass catering) and Special Needs Groups (Sports, Vegan, Religious, etc.)

3.32. Society's role in facing evolving health challenges

3.33. Food & Drink Packaging, Consumption and Sensory Experiences

3.33.1. Ergonomics and food & drink workplace design

3.33.2. Ergonomics as a way of enhancing social inclusion

3.33.3. Culinary production and innovation

3.33.4. Sensory packaging & consumer behaviour

3.33.5. Food & drink provenance

3.33.6. Gastronomic tourism

3.33.7. New intelligent devices, Smart kitchens,

3.33.8. Science and technology for meal planning, preparation, processing and service for a global audience or for excluded groups

3.33.9. Food & drink production/operations, food & drink business ventures

3.33.10. The interactions between drivers and impacts of food & drink choices, how these affect sustainable, healthy and resilient food & drink production and supply

3.34. The Food & Drink Sector and Skills Development

3.34.1. Skills development challenges and requirements in the food & drink sector

3.34.2. The identification of gaps related to soft skills in the food & drink sector

3.34.3. Effective methods of training or teaching relevant skills within the food & drink sector,

3.34.4. The requirement of food & drink experience providers to engage in emotional labour,

3.34.5. Public policy approaches to developing skills within the food & drink secto

3.35. Innovation and Food Supply Chains

3.35.1. Food and packaging innovation

3.35.2. New product development and innovation management

3.35.3. Food supply chain design and planning

3.35.4. Transportation and distribution

3.35.5. Value chain strategies and process improvement

3.35.6. Food supply chain performance assessment

3.35.7. Sustainability and food supply chain logistics

3.36. Hospitality as a metaphor for social change

3.36.1. Guest-Host relationships,

3.36.2. Hospitality as a force for social change

3.36.3. Hospitality as a way of including those that are traditionally excluded

3.36.4. Hospitality's connections with wider social and cultural processes and structures,

3.36.5. Understanding of hospitality's construction and production

3.36.6. Understanding hospitality as a business and cultural phenomenon

3.37. Food Safety & Hygiene

3.37.1. Food safety education

3.37.2. Food safety training

3.37.3. Workflow practices, hygienic design and food safety culture

3.37.4. Consumer food safety cognition and behaviour

3.37.5. Provision of food safety information in healthcare

3.37.6. Vulnerable groups and foodborne infection

3.37.7. Culinary processes and food safety & hygiene

3.37.8. Domestic kitchen food safety interventions

4. Documentatie

4.1. Structuur vasteleggen bevindingen

4.1.1. Context

4.1.1.1. Hoofdvraag

4.1.1.1.1. Conclusie

4.2. Tools

4.3. Format

5. Proces

5.1. Scenario's

5.2. Oplevering

5.3. Scrum?

5.4. Projectmanagement / Frisse Blikken

6. Activiteiten

6.1. Beursen, congressen, symposia

7. Vernieuwingen huidig curriculum

7.1. Nutrition

7.2. Co creation labs

7.3. Onderzoek - Co creation labs

8. Aandachtspunten accreditatie

8.1. Behouden

8.2. Verbeteren

8.2.1. Scripties

9. Thema's

9.1. Student

9.1.1. Welzijn

9.1.2. Visie

9.1.3. Soft skills

9.1.4. 21st century skills

9.1.4.1. Aansluiting vooropleiding

9.1.5. Gewenste vorm loopbaanbegeleiding

9.1.6. Ethiek en duurzaamheid

9.2. Docent

9.2.1. Vaardigheden

9.2.2. Coach

9.2.3. Link tussen onderwijs, werkveld en maatschappij in brede context

9.2.4. Flexibel uren inzet professionalizing

9.2.5. Gedragverandering

9.2.6. Werkdruk

9.3. Onderwijs

9.3.1. Landelijk opleidingsprofiel 2020

9.3.2. Onderwijsvorm

9.3.2.1. Ontwikkelingen HvA opleidingen

9.3.2.1.1. DSSS

9.3.2.1.2. HvA ICT - leerroute CyberSecurity

9.3.2.2. Ontwikkelingen/onderwijsvormen vooraanstaande instellingen in binnen- en buitenland

9.3.2.2.1. 30 april 2019 --> Artevelde hogeschool Gent - Dries Vanacker

9.3.2.3. Samenwerking tussen faculteiten

9.3.2.4. Toetsvormen

9.3.2.5. Flexibel onderwijs

9.3.2.5.1. Modules - uitwisseling binnen de HvA

9.3.2.6. Digitalisering

9.3.2.6.1. Verhouding online - offline

9.3.3. Inhoud opleiding V&D

9.3.3.1. Didactisch model

9.3.3.2. Afstuderen big?

9.3.4. Vooropleiding

9.3.4.1. Voortgezet onderwijs

9.3.4.2. Ontwikkelingen MBO

9.3.4.3. Ontwikkelingen primair

9.3.4.4. VOX klassen / HAVO onderwijs e.d.

9.3.5. Minoren

9.3.6. Internationalisering

9.4. Technologie

9.4.1. Skills

9.4.2. Ontwikkelingen in werkveld

9.4.3. Wetenschappelijke ontwikkelingen

9.5. Ontwikkelingen werkveld

9.5.1. Productontwikkeling

9.5.2. Gezondheidsbevordering / preventie

9.5.3. Diëtetiek

9.5.4. LLL

9.5.4.1. Alumni

9.5.4.2. Nascholing / cursusaanbod

9.6. Onderzoek

9.6.1. Lectoraat

9.6.1.1. Urban Vitality

9.6.2. Commercieel

9.6.2.1. Center of Expertise

10. Tijdlijn

10.1. Tweedaagse augustus 2019

10.1.1. Vullen Business Case voor 1 februari