Sociale uitsluiting

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Sociale uitsluiting por Mind Map: Sociale uitsluiting

1. Een van de voordelen die sport aanbiedt is sociale contacten. Kinderen missen dit contact om zich verder te ontplooien en ontwikkelen. Een ander voordeel is dat sport een stof vrijmaakt in het hoofd je voldoening geeft. Het zorgt ervoor dat je gelukkig wordt. (Matthias F)

2. De kinderen durven geen vriendjes uitnodigen om te komen spelen, als de kinderen het wel zouden willen, schamen de ouders zich en ook de kinderen. Armoede zou veel meer in het licht moeten worden gebracht door scholen. Het beeld dat ieder kind een mooi groot huis heeft met alle technische snufjes en Playstations etc. moet dringend verandert worden. In de maatschappij van vandaag lijkt dit allemaal vanzelfsprekend.(Chayenne)

3. De kinderen kunnen niet mee gaan op kamp of zich aansluiten bij een sportclub omdat daar geen geld voor is. (Laurence)

4. Door dat gebrek aan privacy gaan de kinderen als ze opgroeien ook minder snel aan een partner geraken omdat ze bang zijn hun situatie te tonen. (Chayenne)

5. Het is jammer om te zien dat de meeste gezinnen ook uit een arm gezin komen. Ze komen werkelijk in een vicieuze cirkel terecht. Net zoals een jongentje uit de reportage zei doordat je ouders geld hebben, kunnen ze je studies betalen en zelfs nog extra studies veroorloven, waardoor deze mensen ook meer kans hebben op een job, een goed inkomen etc. Als je dan kijkt naar jongeren uit armere gezinnen, is het best spijtig te zien dat als jongeren echt willen gaan studeren ze thuis gewoon niet de middelen hebben. Dit kan inderdaad geld zijn, maar ook een deftige laptop, internet... Bij het bekijken van de reportage kwamen er dan ook vele vragen bij me op. Vele ouders waren werkloos, alleenstaand, kregen geen alimentatie meer , moesten het behelpen met een leefloon, ... De meeste mensen staan ook op een wachtlijst voor een sociale woning. Maar waarom doet de overheid dan zo weinig om deze jongeren aan een goede toekomst te helpen? Oke er zijn wel dingen waar deze mensen ook beroep op deden zoals moeders voor moeders of een broodbedeling. Dit zijn kleine dingen die deze mensen kunnen helpen, maar daar verhelp je de grote dingen niet mee. Te beginnen met onderwijs. Alle kinderen hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs. Ik veronderstel dat middelen als boeken, een laptop, het meekunnen deelnemen aan uitstapjes daar een deel van uit maakt? Ik vind het vooral erg om te horen dat een van de mama's vertelde dat ze niet eens wist dat ze recht had op een studiebeurs. Gaat de school/ het onderwijs hier dan niet een beetje de mist mee in? Yasmina Benmoussa

6. De leerlingen die het iets minder hebben kunnen bv. Geen verjaardagfeestje geven, geen schooluitstap,... ze zitten in sociale isolatie omwille van hun ouders hun geldsituatie. Dieuwke

7. sociaal kapitaal

7.1. De kinderen in armoede schamen zich voor de thuissituatie en komen zo in een sociaal isolement. (Jilka, Phoebe, Pieterjan)

7.2. De leerlingen worden gepest door uiterlijke kenmerken. (Jilka, Phoebe, Pieterjan)

7.3. De omgeving heeft vaak vooroordelen voor deze groep mensen. uit de getuigenis van vorige week door de ervaringsdeskundige bleek dat bepaalde voordelen heeft over leerlingen. ( situatie met de paaseitjes) ( Bjarne B)

7.3.1. De jongen wou zichzelf niet opgeven als gastgezin voor de uitwisseling omdat hij zich schaamde voor zijn thuissituatie en omdat ze minder hebben dan de rest. (Jolien B.)

7.3.1.1. Wanneer medeleerlingen praten over Playstation, Nintendo... kunnen deze kinderen hier niet over meepraten omdat ze dit zelf niet hebben. Hetzelfde geldt over op vakantie gaan en reizen. (Lotte DB)

7.4. Soms krijgen de leerlingen de kans niet om deel te nemen aan activiteiten op school zoals bijvoorbeeld een sportdag, warmste week,... (Lotte P)

7.5. Voor sommige leerlingen is de eerste schooldag moeilijk doordat zij niet op vakantie konden. Uit schaamte zeggen ze "ik ben maar gaan zwemmen of gaan wandelen" en zijn niet naar een Italië of Spanje kunnen gaan (Chloë vm)

7.6. Bij de "foute" vrienden terecht komen en door de situatie mee willen doen maar niet kunnen. Zo verder in de problemen geraken vb roken, drinken,... (Chloë vm)

8. Menselijk kapitaal

8.1. Intelligentie van ouders en kinderen. Dit hangt nauw samen met opleiding en de kansen in de vorige generaties. (Jilka, Phoebe, Pieterjan)

8.2. Een ander aspect is het fysiek en mentaal welzijn van de kinderen. Bijvoorbeeld: bij een slechte thuissituatie is de scholing van de leerling minder, omdat het hoofd van de leerling op dat moment ergens anders is. (Jilka, Phoebe, Pieterjan)

8.3. Doordat het gezin in een slechte omgeving woont (schimmel) worden de kinderen sneller ziek. (Laurence)

8.4. Een gebrek aan gezonde voeding, heeft ook een negatief effect op de gezondheid van de jongeren. (Lotte DB)

8.5. Iets dat ook nauw samenhangt met gezondheid is de mogelijkheid om te sporten en de middelen hebben om te kunnen sporten. Kansarme jongeren hebben de middelen niet om naar een (vaak dure) sportclub te gaan. Zoals een jongen uit de reportage zei, is bijvoorbeeld een voetbalclub en de bijbehorende uitrusting al kostelijk. (Sofie)

8.6. Menselijk kapitaal is deels terug te voeren op aangeboren talenten, deels iets waarin men kan investeren. De kinderen hebben zeker en vast talenten, maar zullen door de omstandigheden misschien nooit de kans krijgen om deze te ontwikkelen en in een later leven te gebruiken. (Jolien B.)

8.7. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt grotendeels de manier van opvoeden. De opvoeding heeft dan weer een grote invloed op de schoolprestaties van de leerlingen. Het is dus een vicieuze cirkel waar j heel moeilijk uit geraakt. (Lotte P)

8.7.1. Het is vooral ook een zorg dat ouders bang zijn dat hun kinderen wel de verstandelijke mogelijkheid gaan hebben om verder te studeren. Hierin worden de kinderen onrechtreeks tegen gehouden om uit die cirkel te geraken, want ze moeten ook vroeger gaan werken om de kosten thuis mee te helpen betalen. (Chayenne Vercauteren)

8.8. Tijdens de reportage kwam nogmaals de negatieve invloed van armoede op het welbevinden en de sociale mogelijkheden van een kind in beeld. Ze zeggen dat geld niet blij maakt, maar geen geld hebben is zeker ook geen lachertje. Vele jongeren gaven aan dat ze heel graag een sport zouden willen beoefenen, leuke kleren willen, speelgoed of eens opreis zouden willen gaan, maar ze dit allemaal niet kunnen. Dit heeft invloed op hun "sociale" kring. Je hoorde de jongeren zeggen dat ze na een vakantie, in de klas niet kunnen meepraten met de andere leerlingen omdat ze opreis waren geweest of leuke dingen hebben gedaan. Als ook de kleren kwamen vaak aanbod. Eén van de meisjes gaf aan dat ze lelijke dingen naar haar hoofd kreeg geslingerd omdat ze geen "mooie" kleren aanhad. Ze worden zo goed als sociaal uitgesloten puur omdat ze het materiële niet hebben. De jongeren voelen zich hier dan ook echt niet goed door. Ze dragen ook andere zorgen dan een kind die in een welgesteld gezin opgroeit. Je hoorde zelfs een mama zeggen dat haar kinderen geld hebben ingezameld en dit dan aan hun mama gegeven hebben, zodat ze voor hun zus toch een communiekleed kon kopen. Yasmina Benmoussa

8.9. Doordat de begintoestand van de leerling minder is (slechte woning, ziekte, eten, hulp), zal dit ook een groot impact hebben op hun verdere studies. Leerlingen zullen door omstandigheden zoals het niet hebben van de juiste middelen ( boeken, pc), moeilijker succeservaringen ervaren als leerlingen die het wel hebben. Dit betekent niet dat de leerlingen geen talenten hebben of niets kunnen bereiken. Ze zullen er wel meer voor moeten doen. (Aydann)

8.9.1. Kinderen hebben het soms moeilijk met de focus op school, dat komt omdat ze soms geen (gezonde) voeding kunnen eten of zelf niet in de mogelijkheid zijn om iets te eten. Daarnaast zijn ze ook meer bezig met de problemen die zich thuis afspelen dan met de lessen, wat in dergelijke situatie niet abnormaal is. (Lissa VB)

8.9.2. Vb. Tijdens de reportage (de zoon van Els) wil graag naar de kok school gaan omdat hij heel graag kookt en het daarbij ook goed kan. Maar zal niet alle materiaal kunnen hebben bij de start van het schooljaar omdat alles ineens veel en te duur is. Aankoop van messen, kleren,... (Chloë vm)

8.10. de kinderen voelen zich vaak ook minderwaardig tegenover andere leerlingen omdat ze weten dat ze zich minder kunnen veroorloven. (Sander Smekens)

8.11. Ze voelen hun minderwaardig of niet goed genoeg. In het gezin van Els wat vb. de dochter bij de vader gaan wonen of gaat de zus van Mika bij haar lief wonen omdat het daar "beter is" (Chloë vm)

9. cultureel kapitaal

9.1. De schooluitstape, musea,enz. Het kost allemaal geld. Net zoals een festival waar iedereen behalve jij nartoe gaat. Ze kunnen enkel aan ‘gratis’ activiteiten meedelen. Dieuwke

9.2. Het opleidingsniveau van de ouders behoort niet alleen tot menselijk kapitaal maar ook tot cultureel kapitaal. Zij hebben bijvoorbeeld vaak minder betrokkenheid in de school van hun kinderen. Die kinderen kunnen soms minder participeren in bepaalde culturele activiteiten dan andere klasgenoten.Bijvoorbeeld uitstappen, een eindreis etc. Ik denk hierbij ook aan het voorbeeld van Mika over de opvang van uitwisselingsstudenten. (Sofie)

9.3. Ook buiten de school worden activiteiten gepland die een positieve invloed hebben de cognitieve kennis van de leerlingen. Deze kosten meestal (jammer genoeg) geld. Een van de ouders moest heel lang sparen om eens met de kinderen te gaan zwemmen. Gelukkige wordt dit op school aangeboden waardoor ze deze vaardigheid kunnen verwerven (Matthias F)

9.4. De kinderen kunnen enkel en alleen deelnemen aan activiteiten die de gemeente gratis openstelt voor kinderen. (Jolien B.)

9.5. Wanneer je het niet breed hebt, zal je minder vaak geld uitgeven aan concerten, toneel, evenementen. Al deze dingen bepalen mee je culturele achtergrond. Wanneer je dit niet kan doen, zal jouw culturele achtergrond niet erg uitgebreid zijn. (Lotte P)

9.6. Om wat een brede mindset te hebben is het kennen, zien, communiceren met elkaar belangrijk. Doordat men niet of onvoldoende middelen/geld heeft, is men ook beperkt in het aanbod wat men kan doen. Enkel de activiteiten die worden vergoed/gratis worden aangeboden zijn dé activiteiten die leerlingen kunnen volgen. Maar daar blijft het ook bij, want men is beperkt in geld en kan niet alles permiteren. Ook vallen hierdoor sociale contacten met vrienden weg en hebben ze het gevoel dat ze er niet bij horen. (Aydan)

9.7. Wanneer ouders een laaggeschoold diploma hebben of geen diploma is er thuis misschien minder toegang tot literatuur of komen ze hier vaak niet mee in contact (om bv het idee te hebben om naar de bib te gaan), waardoor de toegang tot literatuur voor kinderen bemoeilijkt (=linguïstisch vermogen). (Ellen DM)

10. economisch kapitaal

10.1. Doordat ze weinig geld hebben is het niet mogelijk een computer, boeken, ... aan te schaffen. Hierdoor kunnen de leerlingen zich moeilijker ontwikkelen dan anderen. (Jilka, Phoebe, Pieterjan)

10.2. De vader van de jongen vraagt hulp aan een budgetbeheerser. Wanneer die zegt dat er een overschot is, kan hij eens iets extra voor de kinderen kopen. (onvoorziene kosten) zoals kleren, dokters,... (Jolien B.)

10.2.1. De budgetbeheerder is een goede hulp voor de vader zodat hij en zijn kinderen hopelijk uit die vicieuze cirkel van armoede geraken. Ik merk ook dat de mensen in het algemeen niet op de correcte manier geholpen worden door de juiste instanties. Mensen met financiële problemen en die in deze situaties zitten krijgen normaal gezien een speciaal tarief bij de dokter. Daarom vind ik het raar dat hij de dokter ook vermeld. Maar voor de rest is en blijft het schrijnend dat mensen zo moeten vechten voor kleine en toch wel belangrijke zaken. (Chayenne Vercauteren)

10.3. In de reportage van PAMO, is er de mogelijkheid om extra lessen dactilo te doen, zodat kinderen beter leren typen op de computer enzovoort... Doordat de papa dit niet kan betalen van Miko omdat er geen budget voor is, zal Miko dit ook niet kunnen doen. Dit heeft dan ook te maken met cultureel kapitaal en ook sociaal (andere vriendjes zullen dit wel kunnen doen en hij niet) (Ellen DM)

10.4. de kinderen sparen hun geld en als ze merken dat de ouders het geld kunnen gebruiken, geven ze dit ook af. als ze dan iets kunnen kopen zoals bijvoorbeeld het communiekleed van het meisje dan mag het niet teveel kosten. wel geniet ze ervan als het kleed wat duurder lijkt. (Sander Smekens)

10.4.1. Economisch is het budgetbeheer wel het belangrijkste deel van het leven. Geld sparen, spenderen aan de nodige zaken. We kunnen zien dat jongeren die in armoede leven ook meer bewuster zijn van het geld dan de andere leerlingen. Ze leren op jonge leeftijd verantwoordelijk om te gaan met geld en proberen ook te eindjes aan elkaar te knopen. Als er toch een overschot is, is dit meestal voorzien voor de onvoorziene kosten die zich zouden voordoen in de nodige maanden. (Aydan)