Martinique's ideale school

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Martinique's ideale school Door Mind Map: Martinique's ideale school

1. motivatie

1.1. toelatingsgesprek met kind

1.1.1. Waarom kies je voor onze school?

1.1.2. Wat zijn jouw talenten?

1.1.3. Wat wil je leren?

1.2. toelatingsgesprek met ouders

1.2.1. Waarom gaat uw kind naar deze school?

1.2.2. Hoe betrokken bent u bij school/kind?

1.3. uitspreken verwachtingen school

1.3.1. in toelatingssgesprek

1.3.2. 3x per jaar tijdens Ouder Kind gesprek

1.4. doel

1.4.1. reflectie

1.4.2. leerwinst behalen

1.4.3. betrokkenheid ouders

1.4.4. motivatie van de leerling

1.4.4.1. leren

1.4.4.2. bijdrage aan fijne school

2. Inrichting

2.1. gezond leerklimaat

2.1.1. goede klimaatbeheersing

2.1.2. buitenruimte voor sport, spel en ontspanning

2.2. kleinschalige school

2.2.1. vast lokaal per klas

2.2.2. goed geoutilleerde praktijklokalen

2.2.3. kantines

2.2.3.1. klein van opzet

2.2.3.2. per kantine een concierge

2.2.3.3. alle niveaus/jaren gemengd

2.2.3.4. docenten eten mee per toerbeurt

2.3. uitstraling

2.3.1. warm, welkom

2.3.2. schoon

2.3.3. rustig

2.4. voorzieningen fysieke beperking

3. Organisatie

3.1. Professionele leiding

3.1.1. Directeur

3.1.2. adjunct-directeur

3.2. Kernteams

3.2.1. mentor

3.2.1.1. sociaal emotioneel

3.2.1.2. leren leren

3.2.2. vakdocenten

3.2.3. gekoppeld aan beperkt aantal klassen

3.2.4. geintegreerd onderwijs

3.3. Kernteams ondersteunend personeel

3.3.1. coördinator passend onderwijs

3.3.1.1. externe contacten (regionale netwerken, jeugdzorg etc.)

3.3.2. stagecoordinator

3.3.3. leerlingbegeleiders

3.4. Onderwijs ondersteunend personeel

3.4.1. concierge

3.4.2. secretariaat

3.4.3. ICT

3.4.4. marketing / communicatie

3.5. Medezeggenschapsraad

3.5.1. onderwijzend personeel

3.5.2. ouders

3.6. Ouderraad

3.6.1. ondersteuning activiteiten, projecten, excursies

3.6.2. ouderbetrokkenheid vergroten

3.7. uitdagend voor medewerkers

3.7.1. kwaliteiten

3.7.2. talenten

4. Onderwijs

4.1. Uitdagend

4.1.1. activerend

4.1.2. didactisch afwisselend

4.2. Lesopzet

4.2.1. blokuren

4.2.1.1. 2x 60 min

4.2.1.2. ruimte voor combinatie van werkvormen

4.2.1.2.1. klassikale instructie

4.2.1.2.2. samenwerkend leren

4.2.1.2.3. zelfstandig werken

4.2.2. vast lokaal per klas

4.3. Projecten

4.3.1. thematisch

4.3.2. vakoverschrijdend

4.3.3. beroepsorienterend

4.3.4. competentiegericht

4.3.5. projectweek

4.3.5.1. laatste schoolweek

4.3.5.2. maatschappelijk georienteerd

4.3.5.3. competentiegericht

4.3.5.4. alle klassen/niveaus gemengd

4.4. Werkplaats

4.4.1. bijles / huiswerk

4.4.2. vaste uren

4.4.3. docenten aanwezig

4.4.4. leerlingen helpen elkaar vanuit eigen kwaliteiten

4.5. Digitale leeromgeving

4.5.1. eigen laptop in de klas

4.5.2. boeken zijn onontbeerlijk!!

4.6. Vakken

4.6.1. afzonderlijke vakken

4.6.1.1. Nederlands

4.6.1.2. Duits

4.6.1.3. Engels

4.6.1.4. Wiskunde

4.6.1.5. Techniek

4.6.1.6. Biologie

4.6.1.7. Economie

4.6.1.8. Lichamelijke opvoeding

4.6.1.9. Beeldende vorming

4.6.2. leergebieden

4.6.2.1. NASK

4.6.2.2. Mens&Maatschappij

4.6.3. project

4.6.3.1. muziek

4.6.3.2. drama

4.6.3.3. dans

5. Leerling

5.1. Persoonlijke ontplooiing van kwaliteiten

5.1.1. meervoudige intelligentie

5.1.2. opbouw Portfolio

5.2. Maatschappelijke ontwikkeling

5.2.1. maatschappelijke stage

5.2.1.1. commissies

5.2.1.1.1. school overkoepelend

5.2.1.1.2. klas

5.2.1.2. buitenschools

5.2.2. koppeling vakkennis naar dagelijks leven

5.2.3. leerling actief onderdeel van school = maatschappij in het klein

5.3. Beroepsvoorbereiding

5.4. Belangrijk

5.4.1. plezier in school

5.4.2. keuzes leren maken

5.4.3. verantwoordelijk voor je eigen schoolloopbaan

6. Cultuur

6.1. vertrouwen

6.2. gezagsgetrouw

6.3. gelijkheid en verantwoordelijkheid voor ieder in de school

7. Visie

7.1. onderwijs is de manier om als mens en land te ontwikkelen

8. Missie

8.1. ''Wij willen onze leerlingen stimuleren in een brede ontwikkeling waarbij we uitgaan van verschillen en uniekheid waarderen. We ontdekken samen met hen hun sterke en zwakke kanten en helpen hen deze in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren.

9. RESPECT

10. RUST

11. REGELMAAT

12. REINHEIT

13. het Groene Lyceum

13.1. havo/vwo advies

13.1.1. binnenschools leren

13.1.2. hoog werktempo

13.2. buitenschool leren

13.2.1. praktijkvakken

13.2.2. stage

13.2.2.1. derde jaar

13.2.2.2. 1 dag per week

13.2.2.3. verschillende sectoren

13.3. beroepsgericht voortgezet onderwijs

13.3.1. doorstroom naar HBO