Troonrede 2012

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Troonrede 2012 Door Mind Map: Troonrede 2012

1. geschiedenis

1.1. jubileumjaar vaderlandse geschiedenis

1.2. 2013 de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk

1.3. Na een uiterst turbulente periode in Europe en Nl in verleden

1.4. 1813

1.4.1. nieuw staatsbestel

1.4.2. Prins Willem Frederik (koning koning Willem I)

1.4.2.1. proclamatie in Scheveningen

1.4.2.2. Herwonnen vrijheid,

1.4.2.3. Grote belang van herstel

1.4.2.3.1. Handel

1.4.2.3.2. welvaart

1.5. benadruken veerkracht van de hele samenleving

2. info

2.1. wanneer

2.1.1. 18 september 2012

2.1.1.1. v.a. ongeveer 13.15

2.2. wat

2.2.1. de troonrede zal in deze mindmap verschijnen

2.2.2. diverse onderwerpen

2.2.3. worden in hoofd- en bijzaken vastlegd

2.3. wie

2.3.1. livemindmapper: Alexis van Dam

2.3.1.1. www.connectionofminds.com

2.4. waar

2.4.1. www.worldofminds.com/troonrede

2.5. waarom

2.5.1. inzicht in informatie

2.5.2. mensen zijn beelddenkers

2.5.3. dove mensen kunnen de troonrede ook volgen

2.6. zie de officële tekst

3. 2012

3.1. Nl staat opnieuw voor een opgave

3.1.1. vraagt om grote veerkracht

3.2. financiële en economische crisis raakt NL hard

3.3. Economisch herstel volgt niet vanzelf

3.4. opening parlementaire jaar tijdens kabinetsvorming

3.4.1. demissionaire status huidige kabinet noopt tot terughoudendheid voor begroting

3.4.2. aanpak urgente problemen in eigen land en in Europa

4. Land maakt zich zorgen

4.1. over

4.1.1. baan

4.1.2. Pensioen,

4.1.3. waardeontwikkeling huis

4.1.4. toekomst van kinderen

4.2. belangrijke offers vragen van alle Nederlanders, om

4.2.1. gezonden maken overheidsfinanciën

4.2.2. veiligstellen van toekomstige welvaart

4.3. groeicijfers

4.3.1. wanneer economie & consumentenvertrouwen aantrekken

4.3.2. blijven de cijfers lager dan het verleden

4.4. NL welvarend land

4.4.1. hoog niveau van voorzieningen

4.4.2. bewust te zijn

4.4.3. kracht en vertrouwen samen werken aan herstel

5. regeringsbeleid

5.1. richt zich op

5.1.1. houdbare overheidsfinanciën

5.1.2. bevordering ondernemerschap

5.1.3. Investeren in infrastructuur

5.2. Versterking

5.2.1. Veiligheid

5.2.2. Onderwijs

5.2.3. innovatie

5.3. stelselwijzigingen

5.3.1. nationale politie per 1 januari 2013

5.3.2. kwaliteit versterken onderwijs

5.3.2.1. keuze voor beroepsopleiding

5.3.3. zorg

5.3.3.1. meer kwaliteit en kostenbeheersing.

5.3.3.2. Afspraken gemaakt met

5.3.3.2.1. Ziekenhuizen

5.3.3.2.2. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg

5.3.3.2.3. Medisch specialisten

5.3.3.2.4. huisartsen

5.3.4. bedrijfsvoering Rijksoverheid

5.3.4.1. Toename efficiency door betere samenwerking

5.3.4.1.1. Informatie- en communicatietechnologie,

5.3.4.1.2. Huisvesting

5.3.4.1.3. personeel

6. Aantreden kabinet in 2010

6.1. bezuinigingen en hervormingen ter waarde van 18 miljard euro

6.2. 2012 aanvullende maatregelen om het begrotingstekort in 2013 beheersbaar te houden.

6.3. begrotingsakkoord

6.3.1. AOW

6.3.1.1. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog, tot 67 jaar in 2023.

6.3.2. belasting

6.3.2.1. bankenbelasting wordt verdubbeld

6.3.2.2. buitensporige bonussen worden zwaar belast

6.3.3. flexibeler arbeidsmarkt

6.3.3.1. veranderingen in de WW en het ontslagrecht

6.3.4. woningmarkt

6.3.4.1. overdrachtsbelasting inmiddels structureel verlaagd

6.3.4.2. voorstel gericht op het aflossen van hypotheekschulden.

7. Europa

7.1. samenwerking

7.1.1. heeft ons veel gebracht

7.1.2. staat onderdruk door schuldencrisis

7.1.3. cruciale betekenis voor alle lidstaten

7.1.3.1. Functionerende interne markt

7.1.3.2. sterke en stabiele munt

7.1.4. verbeteren

7.1.4.1. Muntunie

7.1.4.2. interne markt

7.2. tweesporenbeleid

7.2.1. Strenge begrotingsdiscipline

7.2.2. versterking van de Europese groeiagenda.

7.3. begrotingsdiscipline

7.3.1. eurocommissaris is nu speciaal met begrotingsdiscipline

7.4. resultaten

7.4.1. goedkoper mobiel dataverkeer

7.4.2. snel en betaalbaar Europees systeem van octrooibescherming

8. Terugdringen van de staatsschuld

8.1. Grote vraagstukken

8.1.1. Terugdringen van de staatsschuld,

8.1.2. De toekomst van de euro

8.1.3. En de betaalbaarheid van zorg

8.1.4. Goed onderwijs

8.1.5. rechtvaardig systeem sociale voorzieningen

8.2. noodzaak: gezond maken & beheersbaar houden overheidsfinanciën

8.3. gezamenlijke aanpak en betrokkenheid

8.3.1. Vakbonden

8.3.2. Werkgeversorganisaties

8.3.3. Andere maatschappelijke partijen

8.3.4. Provincies,

8.3.5. Gemeenten

8.3.6. Waterschappen.

8.4. Medeoverheden

8.4.1. Financiën te beheersen

8.4.2. terwijl rol & takenpakket groeit

9. Caribische eilanden

9.1. relatief kleine landen met grote uitdagingen

9.2. vertrouwen bestuur door bevolking

9.2.1. transparantie en houdbare overheidsfinanciën

9.3. BES landen investering in

9.3.1. Ziekenhuiszorg

9.3.2. Kwaliteit schoolgebouwen

9.3.3. Leerkrachten

9.3.4. rioolwaterzuivering

10. Buitenlands beleid

10.1. samenwerken

10.2. roeiende internationale verwevenheid

10.3. Economische diplomatie noodzakelijk om de crisis te bestrijden

10.4. gezamenlijk optreden nodig voor versterking

10.4.1. Mensenrechten

10.4.2. Bestrijding armoede

10.4.3. Aanpak klimaatverandering

10.4.4. milieuproblematiek

10.5. Internationale coalitie tegen piraterij

10.5.1. Nederland een vooraanstaande rol

10.5.2. bescherming eigen koopvaardij

11. ontwikkelings samenwerking

11.1. versterking economische structuur en zelfredzaamheid

11.2. samenwerking met een kleiner aantal partnerlanden

11.3. gericht op terreinen

11.3.1. Waterbeheer

11.3.2. Landbouw

11.3.3. versterking van de rechtsorde

11.4. concrete resultaten voor betrokken partijen

12. economie

12.1. groei economie blijft wereldwijd achter

12.2. Europa

12.2.1. Door schuldencrisisIs in enkele landen (uit eurozone) is de economische crisis dieper

12.3. Nederland

12.3.1. open & internationaal georiënteerde economie

12.3.1.1. wordt bijzonder getroffen.

12.3.2. Grote & kleine bedrijven ondervinden de gevolgen

12.3.3. werkloosheid

12.3.3.1. is relatief laag

12.3.3.2. maar stijgt

12.3.3.3. jongeren kunnen geen werk kunnen vinden

13. vrede en veiligheid

13.1. nternationale gemeenschap zich teweerstelt tegen onrecht en onveiligheid

13.2. De dramatische gebeurtenissen in Syrië

13.3. Afghanistan en elders, zijn 1000 militairen bezich voor

13.3.1. Rechtszekerheid

13.3.2. Menswaardig bestaan

13.3.3. Zij verdienen ons diepe respect

14. sterk land

14.1. sociaal en economisch opzicht een sterk land

14.1.1. lange traditie van internationaal ondernemerschap

14.1.2. Hard werken

14.1.3. solidariteit tussen bevolkingsgroepen en generaties

14.2. veerkracht

14.2.1. kijk naar het verelden toe is het gelukt

14.3. begroting 2013

14.3.1. Financiële soliditeit

14.3.2. economische groei

14.3.3. beide nodig

14.3.3.1. goed voorzieningenniveau voor toekomstige generaties