Deel 3: Jeugdrecht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Deel 3: Jeugdrecht Door Mind Map: Deel 3: Jeugdrecht

1. 1. Inleiding

1.1. Wat? Geheel van rechtsregels en rechtspraak tav minderjarigen en de ouders

1.2. Doel? Tweeledige doelstelling! 1) Bescherming minderjarige tov maatschappij (VOS) 2) Bescherming maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend gedrag van jongeren (MOF)

2. 2. Historiek: niet kennen

3. 3. Van bescherming naar bijstand: niet kennen

4. 4. Internationaal vedrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

4.1. 3 soorten rechten: 1) Basisrechten: gezin, goede opvoeding en ontwikkeling, toereikende levensstandaard, gezonheidszorg, onderwijs en vrije tijd 2) Beschermingsrechten: tegen misbruik en mishandeling 3) Inspraakrechten: eigen mening, meedenken

4.2. ! Voorang voor belang v/h kind Recht op: - Leven - Naam & nationaliteit - Gepaste vrije mening - Privacy en een thuis ...

4.2.1. Bijzondere bescherming van: - Pleegkinderen - Kinderen met een beperking - Minderheden - Kinderen tijdens gewapende conflicten - Verwaarloosde of misbruikte kinderen - Kinderen die vervolgd worden voor een strafbaar feit

5. 5. Misdrijf Omschreven Feit: MOF

5.1. 5.1 Algemeen: - Minderjarige pleegt strafbaar feit = MOF - Via Jeugdrechtbank - Geen straffen, wel maatregelen - Welke gedragingen in aanmerking: teruggrijpen naar materieel strafrecht - Persoonlijkheid centraal, toch bestaan misdrijf en schuld alvorens opleggen van maatregelen - Moreel en materieel bestanddeel moeten aanwezig zijn - Minderjarigen zijn schuldonbekwaam: niet-toerekeningsvatbaarheid - Volgende elementen nagaan: 1) Materieel element 2) Materiële toerekening van de dader 3) Bewust karakter gepleegde feit 4) Aanwezigheid van bijzonder opzet 5) Afwezigheid rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond

5.2. 5.2 Procedure 1) Plegen en vaststellen 2) Onderzoek 3) De beslissing van het parket 4) Gerechterlijke interventie in 2 stadia: a) Voorbereidende fase: onderzoek persoonlijkheid minderjarige b) Berechtingsfase: uitspraak van schuld 5) Uitvoeren opgelegde maatregel

5.3. 5.3 Actoren

5.3.1. 5.3.1 Politiediensten 1) Specifieke afdeling voor minderjarigen 2) Informatie winnen rond persoonlijkheid en leefsituatie minderjarige 3) Staan in voor de verhoren (SALDUZ)

5.3.2. 5.3.2 Het parket

5.3.2.1. 5.3.2.1 De onderzoeksfase - Onderzoek naar de feiten - Onderzoek naar persoon en leefomgeving -> Deze onderzoeken lopen parallel Doel: beter inzicht in persoonlijkheid + milieu minderjarige Twee soorten onderzoeken: 1) Maatschappelijk onderzoek SDJ 2) Medisch-psychologisch onderzoek door deskundige Interventiemogelijkheden parket: - Seponeren - Doorverwijzen vrijwillige hulpverlening - Jeugdrechter vorderen - Zelf maatregel nemen: waarschuwingsbrief, mondelinge waarschuwing, bemiddelingsvoorstel Duurtijd: 6 maanden

5.3.2.2. 5.3.2.2 De berechtingsfase - Dossier meegedeeld aan OM - OM heeft 2 maanden tijd om te seponeren of te dagvaarden voor jeugdrechtbank - Dagvaarden: berechtingsfase met maatregel of uithandengeving - OM: vorderingsmonopolie (= enkel OM kan beslissen of minderjarige al dan niet vervolgd moet worden) - Jeugdrechtbank neemt nooit kennis van een MOF-zaak, de Procureur moet dit zelf aanbrengen - Feiten bewezen + voldoende bewijs: Jeugdrechter spreekt maatregel uit - Geen rekening houden met verzachtende omstandigheden - Deze maatregelen noemen 'maatregeln van bewaring, behoeding en opvoeding' - Doel: maatschappelijk herstel Jeugdrechter respecteert volgorde: 1) Herstelgericht aanbod 2) Geschreven project 3) Ambulante maatregel 4) Plaatsingsmaatregel 5) Bevelen van uthandengeving

5.3.2.3. Maatregelen ten gronde: 1) Herstelgericht aanbod: HERGO - Uitgebreid communicatieproces door minderjarige + slachtoffer en betrokkenen - Conflict oplossen, beide instemmen - Akkoord ondertekent door partijen - Intentieverklaring met eigen te ondernemen stappen om schade te herstellen + vermijden toekomstige feiten - Na uitvoering van deze stappen: verslag voor Jeugdrechtbank & SDJ 2) Geschreven project - Mogelijkheid zelf oplossing uit te werken - Kan afgewezen worden met gemotiveerde beslissing - Akkoord: SDJ belast met toezicht - Niet vermeld op strafregister 3) Ambulante maatregel a) Berisping: mbt verleden en toekomst, komt op strafregister b) Ondertoezichtstelling: minderjarige + milieu verplichte begeleiding c) Intensieve educatieve begeleiding: referentieopvoeder volgt zaak op d) Prestatie van algemeen nut : gemeenschapsdienst 4) Voorwaarden behoud in leefomgeving - Controle door SDJ 5) Plaatsingsmaatregel a) Bij betrouwbaar persoon of geschikte inrichting b) In een gemeenschapsinstelling 6) Uithandengeving - 16 jaar of ouder, berecht als volwaene - Voorwaarden: a) reeds voorwerp geweest van delinquentiemaatregel b) ernstie feiten gepleegd