M-decreet

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
M-decreet Door Mind Map: M-decreet

1. WANNEER GOEDGEKEURD?

1.1. Het decreet werd ingediend door de regering in het Vlaams Parlement op 21 november 2013.Het werd uiteindelijk goedgekeurd in de zitting van 12 maart 2014 van het Vlaams Parlement.

2. WAT?

2.1. Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

3. VERWACHTING?

3.1. Door het decreet zal het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs sterk verminderen.

4. HOE VERGEMAKKELIJKEN ALS LEERKRACHT?

4.1. 1.Creëer een prikkelarme plek in elke klas.

4.2. 2.Vereenvoudig de agenda.

4.3. 3.Ondersteun je les met beelden.

4.4. 4.Pas sticordi-maatregelen toe op alle leerlingen.

4.5. 5.Kort alle examens in.

5. 5 belangrijkste conclusies.

5.1. 1.Het M-decreet is een stap in de richting van meer inclusie.

5.2. 2.Nog niet alle scholen hebben de 'mindshift' gemaakt. Duidelijke communicatie over de regels moet dat verhelpen.

5.3. 3.De handelingsbekwaamheid verschilt sterk per school, afhankelijk van de visie op zorg.

5.4. 4.De samenwerking tussen scholen, CLB’s en ouders kan beter.

5.5. 5.Leraren en ondersteuners waarderen en willen nog meer ondersteuning.

6. BRONNEN

6.1. M-decreet – Klasse

6.2. M-decreet - Wikipedia

6.3. Grote lijnen van het M-decreet | Voor onderwijspersoneel

7. 7 uitgangspunten van het handelingsgericht werken.

7.1. 1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Je vraagt je af wat de leerling nodig heeft om doelen te bereiken.

7.2. 2. Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school verbetert de aanpak.

7.3. 3. Jij als leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling.

7.4. 4. De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders. Dat neem je mee in het plan van aanpak.

7.5. 5. Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk.

7.6. 6. Je formuleert doelen en bekijkt wat er nodig is om die doelen te bereiken.

7.7. 7. Je werkt systematisch, in stappen en transparant.

8. 4 FASESVAN HET ZORGCONTINUÜM

8.1. 1. brede basiszorg

8.1.1. goede zorg zodat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

8.2. 2. verhoogde zorg

8.2.1. extra maatregelen bovenop de basiszorg

8.3. 3. uitbreiding van zorg

8.3.1. Onderzoek door het CLB

8.4. individueel aangepast curriculum (IAC)

8.4.1. Het CLB stelt een verslag op voor toegang tot buitengewoon onderwijs of voor een IAC in gewoon onderwijs. De fase van het IAC kan zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs vorm krijgen.

9. REDELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN BESTAAN UIT

9.1. Remediërende maatregelen

9.1.1. leerlingen individueel helpen

9.2. Differentiërende maatregelen

9.2.1. leerstof en lesaanpak variëren

9.3. Compenserende maatregelen

9.3.1. hulpmiddelen zoals een laptop toelaten

9.4. Dispenserende maatregelen

9.4.1. vrijstellingen van onderdelen van het curriculum toelaten

10. Curriculum

10.1. Gemeenschappelijk

10.1.1. leerdoelen behalen: resultaatsverplichting

10.2. Individueel

10.2.1. leerdoelen behalen op maat van de leerling:

11. NIEUWE TYPES BUITENGEWOON ONDERWIJS

11.1. licht mentale handicap

11.2. verstandelijke beperking

11.3. emotionele of gedragsstoornis

11.4. motorische beperking

11.5. kinderen in een ziekenhuis, in een residentiële setting of in een preventorium

11.6. visuele beperking

11.7. audititieve beperking en spraak- of taalstoornis

11.8. ernstige leerstoornissen

11.9. autismespectrumstoornis