DCA - HOOFDSTUK 2 didactische principes

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DCA - HOOFDSTUK 2 didactische principes Door Mind Map: DCA - HOOFDSTUK 2 didactische principes

1. Aanschouwelijkheidsprincipe

1.1. Structuur

1.1.1. voorbeeld: mindmap, hiërarchie, flowchart, cyclisch verloop, ...

1.2. Leerlingen kunnen leerstof met verschillende zintuigen waarnemen

1.3. ASA: inductieve opbouw aanschouwelijk > schematisch > abstract

1.4. voorbeeld: gebruik van verschillende media, uitstap, demonstreren, voorwerpen, doen, ...

1.5. <> verbalisme: enkel abstract, contact met de werkelijkheid gaat verloren

2. Activiteitsprincipe

2.1. Sluit aan bij constructivisme: actieve rol van de leerling in het leerproces

2.2. Leerlingen actief betrekken in de les. Hen zelf laten nadenken, ontdekken, doen, ...

2.3. voorbeeld: open vragen, klasdiscussie, opdrachten geven, ...

3. Belangstellingsprincipe / motivatie

3.1. Interesse bij leerlingen opwekken zodat ze gemotiveerd zijn en niet alleen actief meewerken, maar het ook graag doen.

3.2. voorbeeld: stimulerend starten, aansluiten bij niveau van de leerling, speel in op interesses, link met realiteit en actualiteit, verduidelijk het nut van de leerstof, ...

3.3. Afwisseling

4. Geleidelijkheids- en beperkingsprincipe

4.1. Faseringsprincipe

4.1.1. Initiatie > verwerving > verwerking > herhaling > evaluatie > differentiatie > krachtig einde

4.2. Leerstof wordt stapsgewijs opgebouwd, aansluitend bij de mogelijkheden en het niveau van de leerlingen.

4.3. Leerstof wordt beperkt: onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

4.4. voorbeeld: eenvoudig > moeilijker > moeilijk, bekend > vaak bekend > onbekend, heden > toekomst > verleden

5. Integratieprincipe

5.1. Nieuwe leerinhoud moet aansluiten bij reeds verworven lesinhouden. Kan ook vooruitblikken naar wat nog gezien wordt.

5.2. voorbeeld: opfrissen, vakoverschrijdend, verbanden leggen, herhalingstoetsen, relatie met dagelijkse ervaringen, ...

6. Herhalingsprincipe

6.1. Om vlot en blijvend resultaat te bereiken is het noodzakelijk om voldoende te herhalen.

6.2. Herhaal op regelmatige tijdstippen. Denk aan 20min-regel of na elke lesfase.

6.3. voorbeeld: herhaling vorige les, laat leerlingen herhalen, verschillende manieren om te herhalen aangrijpen, ...

7. Individualisatieprincipe / differentiatieprincipe

7.1. De leraar houdt in de mate van het mogelijke rekening met individuele verschillen tussen leerlingen.

7.2. Denk aan: leertempo, intelligentie, voorafgaande vorming, achtergrond, ...

7.3. voorbeeld: vergelijken met prestaties van de leerling zelf en niet met andere leerlingen, individuele oefeningen of leermateriaal, diverse manieren van leerstofvoorstelling, onderscheid tussen basis en uitbreiding, ...

8. Flexibiliteit