Οργανωσιακά Μοντέλα (Models)

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Οργανωσιακά Μοντέλα (Models) 저자: Mind Map: Οργανωσιακά Μοντέλα (Models)

1. A.

1.1. 6 Box Model

1.2. 7S Model

1.3. Bridge's Transition Model

1.4. Burke & Litwin Model

1.5. Lewin’s Three-Step Change Model

2. B.

2.1. Action Research Burke Model

2.2. ADKAR Model

2.3. Appreciative Inquiry

2.4. Effort Reward Imbalance (ERI) Model

2.5. Hero Model

2.6. Job Characteristics Model

3. C.

3.1. Action Research Model (Traditional

3.2. Job Demands Resources Model

3.3. Karasek Demand Control Model

3.4. Kotter's Model

3.5. Nadler-Tushman Congruence Model

3.6. Star Model

4. D.

4.1. Change Model

4.2. Open Systems Model

4.3. Organization Development Effectiveness Model™

4.4. Satir Change Process Model

4.5. Transtheoretical Model