ŘEŠENÍ PROBLÉMU PRE

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
ŘEŠENÍ PROBLÉMU PRE 저자: Mind Map: ŘEŠENÍ PROBLÉMU PRE

1. Práce se zdroji

1.1. Seznámení se zdroji

1.1.1. Absence zdrojů

1.2. Zjištění informací o zdrojích: fyzikální vlastnosti, dostupnost

1.2.1. Neznalost zdrojů

1.3. Zvážení využitelnosti

1.3.1. Nemožnost využití některých zdrojů

1.4. Identifikace chybějících zdrojů

1.5. Výběr použitelných zdrojů

2. Orientace v úkolu

2.1. Prvotní náhled na úlohu

2.2. Detailnější vhled

2.3. Zvážení účelu řešení

2.4. Zvážení situace a okolností

2.5. Zamyšlení a představa situace

2.6. Očekávání průběhu

2.7. Uchopení úkolu

3. Seznámení se zadáním a identifikace úkolu

3.1. Přečtení zadání

3.1.1. Opakované čtení, Špatné přečtení

3.2. Pochopení zadání

3.2.1. Pomalé pochopení, Nepochopení, Alternativy v pochopení, Náročnost zadání, Nereálné zadání,

3.3. Restrukturování zadání

3.3.1. Obtížná orientace v zadání

3.4. Grafické znázornění/zvýraznění

3.5. Výpisy informací a sumarizace zadání

4. Práce s informacemi

4.1. Výchozí potřeba informací

4.1.1. Informace jako podmínka řešení

4.2. Získání dostupných informací

4.2.1. Přehlédnutí důležitých informací

4.3. Identifikace chybějících informací

4.4. Výběr a zaznamenání relevantních informací

4.4.1. Zbytečné informace komplikující řešení, Uvědomění práce se špatnými informacemi

5. Práce s časem

5.1. Zjištění časové náročnosti

5.2. Časový plán, fázování procesu

5.2.1. Závaznost časového limitu

5.3. Rychlost jako kritérium

5.3.1. Rychlost jako faktor pro zaujetí role

5.4. Čas jako kritérium

5.4.1. Nedostatek času: na přípravu, na řešení, na zvážení alternativ, na vyhodnocení, pro zápis, Přebytek času;

5.5. Průběžné kontrolování času

6. Metody řešení

6.1. Návrh a zaznamenání metod řešení

6.2. Zvážení metod/strategií řešení

6.2.1. STRATEGIE

6.2.1.1. Vyhnutí se řešení: ignorování podnětů, odstranění podnětů, jiná činnost, delegování řešení na někoho jiného, počká a uvidí, povrchní vyřešení, Nahodilé řešení, První nápad, Ideální řešení, Volba bez zdůvodnění, Odhad řešení

6.3. Rozhodnutí/zvolení metody

6.3.1. KRITÉRIA VOLBY

6.3.1.1. Zvážení reálnosti, Zvážení východisek řešení, Zvážení využitelnosti zdrojů, Zvážení zkušeností, Zvážení technické proveditelnosti, Znalost informací, Nejrychlejší varianta

6.4. Vyzkoušení a ověření vhodnosti metody

6.5. Zdůvodnění volby metody

6.5.1. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODOVÁNÍ

6.5.1.1. Davová reakce, Chování spoluřešitelů, Jednoduchost, Pohodlnost, Vědomosti, Efektivita, Zkušenosti, Přizpůsobení se

7. Alternativy

7.1. Žádný alternativní nápad

7.2. Nezájem o jiný způsob řešení

7.3. Alternativy dle potřeby

7.3.1. Odlišné zadání, Jiná interpretace zadání, Jiné rozdělení rolí, Jiné technické provedení, Jiný způsob řešení, Jiné využití zdrojů, Průběžné poznámky jako alternativa, Vybavení si zkušenosti, Zapojení celé skupiny, Praktické provedení teoretického úkolu

7.4. Alternativy v závislosti na zdrojích

8. Diskuse před započetím

8.1. Prostor pro diskusi

8.1.1. Poznámky jako materiál pro domluvu

8.2. Předmět diskuse

8.2.1. Pochopení

8.2.2. Okolnosti

8.2.3. Účel řešeni

8.2.4. Návrhy metod

8.2.5. Argumenty spoluřešitelů

8.2.6. Rozdělení úkolů/rolí

9. Způsoby řešení

9.1. Pozorování

9.2. Úsudek: analýza, syntéza, dedukce

9.3. Kombinování, Třídění, Představa, Hlubší zamyšlení, Fantazie, Domněnky

9.4. Využití paměti

9.5. Využití zkušenosti

9.6. Práce se zdroji, Práce s informacemi

9.7. Kladení otázek

9.8. Zvažování souvislostí

9.9. Odhad

9.10. Technické provedení řešení, Matematické úkony

9.11. Improvizace

9.12. Vyčkávání

9.13. Vylučovací metoda

9.13.1. Vyřazení nevyhovujícího vzhledem k zadání, nevyhovujících zdrojů, nevhodných alternativ, na základě zjištěných informací

10. Faktory kvality řešení

10.1. Soustředění

10.2. Zkušenost a praxe

10.3. Průběžné poznámky

10.4. Pocity

10.4.1. Zmatení, Nejistota, Bezradnost, Stres, Nepříjemné okolnosti, Nepříjemné vzpomínky, Ztracení se v řešení, Problém s pamětí

10.5. Komplikace

10.5.1. Nedostatek nápadů, Neochota, Neznalost, Nepřizpůsobení ostatním, Chaotické domlouvání, Absence systému, Domluva bez výsledku, Hádka, Problém s rozdělením rolí, Nedodržení rozdělených rolí, Přehlížení připomínek spoluřešitelů, Únava

11. Skupinové řešení

11.1. Ujasnění postupu řešení

11.2. Práce spoluřešitelů

11.2.1. MÍRA A ZPŮSOB ZAPOJENÍ

11.2.1.1. Aktivní spoluřešitelé, Pasivní spoluřešitelé, Podíl každého na řešení, Vzájemná pomoc, Individuální práce spoluřešitelů a syntéza jejích podílu, Společná práce, Prostor pro každého, Zapojení dle zájmu, Rovnoměrné rozdělení práce, Reakce na chování spoluřešitelů

11.2.2. ROZDĚLENÍ ROLÍ

11.2.2.1. Vedoucí/Koordinátoři, Přinášející nápady, Navrhující řešení, Řešitelé, Zapisovatelé, Pozorovatelé, Kontroloři, Podpůrné role, Nahodilé role, Srovnatelné role

11.2.2.2. Odlišné role dle pohlaví, Rozdělení rolí jako časově efektivní řešení, Generační rozdíly, Genderové rozdíly

11.3. Společné vyhodnocení

11.4. Shoda na výsledku

11.5. Ujištění se

12. Záznam řešení

12.1. Volba způsobu zapisování

12.1.1. Zápis poznámek ve zkratkách, Zaznamenání graficky

12.2. Psaní v průběhu řešení

12.2.1. Spojení zápisků jednotlivých řešitelů, Opomenutí zapsání řešení

12.3. Dodatečný zápis řešení

13. Vyhodnocení

13.1. Hodnocení výsledků

13.2. Hodnocení průběhu

13.2.1. podmínky zadání, čas na řešení, rozvážnost/unáhlenost řešení, spolupráce, vlastní přístup řešitele

13.3. Závěry hodnocení

13.3.1. Větší přesnost, Lepší domluva, Spolupráce více skupin, Zapojení neaktivních členů

14. Kontrola

14.1. Posouzení vhodného způsobu kontroly

14.2. Výběr způsobu kontroly

14.2.1. Kontrola odhadem, Kontrola využitím alternativní metody, Diskuse o správnosti, Porovnání výsledku s předpokladem, Soud řešitele o výsledku řešení, Opakování řešení se zpřesněnou metodou, Výsledek jako potvrzení předpokladu, Průběžná kontrola