AICLE/CLIC

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
AICLE/CLIC により Mind Map: AICLE/CLIC

1. Cognición

1.1. Destreses cognitives: identificar, enumerar, classificar, relacionar, analitzar, inferir, sintetitzar, valorar, deduir, reconstruir, aplicar... Fer prediccions, formular i comprovar hipòtesis, resoldre problemes, explorar un tema, donar exemples... Habilitats de processament de la informació: reunir informació (localitzar informació, seleccionar-la i valorar-la), processar-la (organitzar-la, reformular-la i reelaborar-la) i comunicar-la. Estratègies d'aprenentatge: fer preguntes, demanar aclariments, aplicar una regla, focalitzar l'atenció en un element d'interés (una paraula, una idea...), establir i revisar els continguts, utilitzar recursos d'aprenentatge (diccionaris, Internet, atles...), prendre notes, participar en el treball de grup, aprendre a organitzar-se...

2. Comunicación

2.1. Llenguatge per a la unitat

2.1.1. Vocabulari

2.1.1.1. Vocabulari de l'àrea que s'aprén: llenguatge específic de cada àrea, necessari per a aprendre els continguts.

2.1.2. Estructures

2.1.2.1. Tipus de texts i gèneres de text que s'utilitzaran en la unitat Tipus d'estructures que es treballaran en la unitat

2.2. Llenguatge per a la interacció

2.2.1. Llenguatge per a aprendre l’àrea: parla col·laborativa; habilitats de lectura (identificar el tema, les idees principals i els detalls; diferenciar fets i opinions...) i escriptura (planificar, documentar-se, elaborar un esborrany i revisar-lo...); habilitats lingüisticocognitives (descriure, definir, resumir, explicar... Llenguatge que usa el professor per a gestionar la classe.

3. Contenido

3.1. Continguts disciplinars de les àrees no lingüístiques: Fets i conceptes Procediments Actituds, valors i normes

4. Cultura

4.1. Continguts culturals del currículum vinculats als contextos socioculturals de l'alumnat: o entorn geogràfic i social o història o símbols culturals o productes culturals (art, música, cultura tradicional, literatura...) o pràctiques culturals

5. (Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera)