登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Avaluació CCBB により Mind Map: Avaluació CCBB

1. C.Comunicació, lingüística i Digital

1.1. Descriu tots els elements en missatges narratius, persuasius i informatius presents en els mitjans de comunicació.

1.2. Analitza tots els elements fonamentals del llenguatge audiovisual en imatges en moviment

1.3. Aplica les estratègies de lectura d'anticipació i creació d'hipòtesis en qualsevol text.

1.4. Reflexiona sobre la importància de dissenyar un guió previ abans de realitzar qualsevol producció.

1.5. Observa i descriu els estereotips lingüístics i visuals sobre prejudicis racistes, sexistes o de classe.

2. C.Tractament de la informació i C.Digital

2.1. Cerca i consulta d'informació bibliogràfica o virtual amb recursos digitals.

2.1.1. TREBALL RECERCA WEBQUEST

2.1.2. CLIMOGRAMA

2.2. Empra eines digitals de recollida de dades

2.2.1. ENQUESTA ALUMINI

2.3. Utilitza recursos digitals existents per corregir un text ortogràficament.

2.4. Utilitza un programa de full de càlcul per representar gràficament dades provinents d'un text o del mateix full.

2.4.1. RESULTATS ENQUESTA ALUMINI

2.5. Explica el contingut de qualsevol tipus de missatge que prové dels mitjans tecnològics i/o audiovisuals.

2.5.1. PREGUNTES A PARTIR D'UN VÍDEO

2.6. Utilitza les funcions d'un entorn EVA per publicar notícies, notes, idees, i treballs de l'aula.

2.6.1. CREA UN SITES/ EDMODO/ CLASSROOM

2.7. Utilitza el correu electrònic amb totes les responsabilitats que ofereix per enviar un missatge i respondre'l.

3. C. Interacció amb l'entorn i coneixement de l'entorn.

3.1. Descriu, explica i prediu fenomens naturals.

3.1.1. EXERCICIS CICLE DE L'AIGUA

3.2. Enten i aplica el treball científic

3.2.1. PRÀCTICA LABORATORI

3.3. Interpreta proves i conclusions científiques

3.4. Descriu les implicacions que l'activitat humana i l'activitat científica i tecnològica tenen al medi ambient

3.4.1. TREBALL DEPURADORA

3.5. Analitza sistemes complexes en els quals intervenen diversos factors.

4. C.Artística i Cultural

5. C.Aprendre a Aprendre

5.1. Analitza les possibilitats i els recursos de què disposa per aprendre i desenvolupar les seves capacitats

5.2. Utilitza de manera habitual diverses fonts d'informació per cercar informació i resoldre tasques d'aprenentatge.

5.3. Selecciona informació presentada en diferents formats i l'organitza de manera que sigui útil per als objectius d'aprenentatge.

5.3.1. RESUMS,APUNTS

5.4. Interpreta informació de tipus de textos diferents i habituals en la vida quotidiana: formularis, gràfics, llistes, mapes, plànols i avisos entre altres.

5.4.1. CLIMOGRAMA

5.5. Coneix i utilitza de manera autònoma diferents procediments i estratègies d'aprenentatge.

5.6. Utilitza, en la comunicació de les pròpies idees i coneixements, diferents estratègies comunicatives.

5.6.1. EXPOSICIÓ ORAL

5.7. Valora la importància de comunicar adequadament la informació i el coneixement

5.7.1. ENQUESTA ALUMINI

6. C.Autonomia i Iniciativa personal

7. C.Matemàtica

7.1. Resol problemes de la vida quotidiana utilitzant conceptes, eines i estratègies matemàtiques.

7.2. Construeix coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sentit,experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, relacionar conceptes i fer abstraccions.

7.2.1. PRÀCTICA LABORATORI

7.3. Obté, interpreta i genera informació amb contingut matemàtic utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se en l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i recursos TIC, de dibuix i de mesura) per fer matemàtiques.

7.3.1. CLIMOGRAMA

7.4. Interpreta i representa (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i materials) expressions, processos i resultats matemàtics;

7.5. Comunica als altres el treball i els descobriments que s’han fet, tant oralment com per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic.

7.5.1. ENQUESTA ALUMINI

8. C.Social I Ciutadan