Технологія соціального проектування підготувала студента групи СПб-1-15-4.0д Левченко Дарина

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Технологія соціального проектування підготувала студента групи СПб-1-15-4.0д Левченко Дарина により Mind Map: Технологія соціального проектування підготувала  студента групи СПб-1-15-4.0д Левченко Дарина

1. Алгоритм розробки соціального проекту, спрямованого на апробацію інноваційноїсоціальної технології, включає в себе ряд обов'язкових етапів (кроків): 1) ініціація проекту – головною метою є визначення необхідності впровадження інновацій або змін; 2) планування проекту – формулювання головної мети і задач, на розв'язання яких спрямована реалізація проекту; 3) проведення SWOT-аналізу, тобто визначення сильних і слабких сторін об'єкта в досягненні поставленої мети на момент розробки проекту, а також визначення можливостей, що виникають при реалізації проекту, і усвідомлення загроз, що виникають у ході реалізації проекту, і способів їх мінімізації ; 4) визначення необхідності проекту – формулювання можливих наслідків «незапуска» проекту; 5) визначення основних принципів реалізації проекту щодо поставленої мети; 6) опис суті соціальної технології, пропонованої для досягнення поставленої мети проекту (мета, завдання, які вирішуються в ході відпрацювання технології, «кроки» або етапи технології, форми і методи її реалізації, визначення параметрів результативності технології);

2. Технологія соціального проектування

2.1. Зміст Вступ Глава 1. Теоретичні основи технології соціального проектування 1.1 Загальнонаукові принципи соціального проектування 1.2 Проектне управління соціальної сфери Глава 2. Основи технології соціального проектування 2.1 Підстави виділення різновиди соціальних проектів при виборі технології їх розробки і реалізації 2.2 Види технологій соціального проектування 2.3 Алгоритми розробки соціального проекту 2.4 Вимоги, що пред'являються до науково розробленим соціальним проектам 2.5 Характеристика життєвого циклу проекту Висновок Список використаної літератури

2.1.1. Вступ

2.1.1.1. Проблема соціального проектування лежить в контексті ідей, пов'язаних з визначенням можливості і заходи цілеспрямовано впливати на характер майбутнього розвитку подій і тим самим певною мірою формувати своє власне майбутнє. Соціальне проектування – вид діяльності, яка має безпосереднє відношення до розвитку соціальної сфери, організації ефективної соціальної роботи, подолання різноманітних соціальних проблем. Можливість такої діяльності добре проявилися в практиці багатьох країн, і сьогодні без застосування проектних технологій важко уявити собі державну соціальну політику.

2.1.1.2. Серед основних вимог до соціальних технологій мають бути: - однозначність виконання операцій і процедур; - надійність результатів; - безпека і гнучкість впровадження; - можливість внесення коректив на кожному з етапів апробації; - можливість їх мультиплікації. Характерною особливістю проектування є не вивчення того, що вже існує, а створення нових продуктів і одночасно пізнання того, що лише може виникнути.

2.1.1.2.1. 1. Теоретичні основи технології У соціальному проектуванні використовуються деякі принципи, які є загальнонауковими, однак у приватній області набувають специфічний зміст. Метод, який представляє собою систему регулятивних принципів пізнавальної діяльності, характеризується наступними властивостями: - ясність – яка сприяє однозначній розпізнаваності методу; - детермінованість – відсутність сваволі в застосуванні принципів, відповідних даному методу; - спрямованість – підпорядкованість певній меті, задачі;

3. Таким чином, відмітними рисами проектного управління є: 1. відповідальність керівника за впровадження інновацій; прийняття колективомнеобхідності та важливості впровадження інновацій; 2. системна мотивація персоналу, який бере участь у реалізації проекту; 3. чітке і ясне визначення целерезультатівного блоку проекту; 4. оптимальне співвідношення результатів і витрат (кадрових, організаційних, часових, фінансових); 5. планування, моніторинг та аналіз кожного етапу реалізації проекту як керівником, так і виконавцями; 6. відмова від зайвої формалізації і бюрократизації діяльності на шкоду можливостям для розкриття творчого потенціалу виконавців проекту; 7. забезпечення двосторонніх комунікацій в ході реалізації проекту - від керівника до виконавців, від виконавців до керівника;

4. 2.1 Підстави виділення різновиди соціальних проектів при виборі технології їх розробки і реалізаціїУ сучасній соціології описані багато різновидів соціального проектування. Проте недостатньо вивчені підстави виділення різновидів соціальних проектів, технологій їх розробки і реалізації. У соціологічній літературі виділяють суб'єктивні і об'єктивні підстави соціального проектування. Особливу увагу вивченню суб'єктивних підстав соціального проектування приділяють прихильники суб'єктно-орієнтованого підходу 13, а прихильники об'єктно-орієнтованого підходу 14 переважно розглядають об'єктивні підстави соціального проектування.

5. Таким чином, можна обгрунтувати виділення наступних різновидів соціального проектування: - Соціально-економічне проектування, - Соціально-політичне проектування, - Соціокультурне проектування, - Соціально-педагогічне проектування, - Соціально-медичне проектування - Інші види проектування.

6. 2.2 Види технологій соціального проектування

7. Технології При розробці та реалізації соціальних проектів можуть бути використані рутинні таінноваційні соціальні технології. Рутинні технології характеризуються малою наукоємністю, а інноваційні технології спираються на грунтовні наукові розробки. У разі використання інноваційних технологій у процесі проектування необхідно описати не тільки майбутній стан соціального об'єкта, а й сконструювати технологію розробки або реалізації соціального проекту. Розрізняють технологію розробки соціального проекту і технологію реалізації соціального проекту.

8. Розрізняють технологію розробки соціального проекту і технологію реалізації соціального проекту. Зазвичай розробники соціального проекту виявляють схильність до інновацій, а на етапі реалізації соціального проекту можливості використання інноваційних технологій визначаються схильністю суб'єктів соціального проектування до інновацій. Часто представники різних соціальних організацій та установ виявляють схильність до використання рутинних технологій при реалізації соціальних проектів. Залежно від змісту поставлених цілей і завдань виділяють базові та приватні технології соціального проектування. Базові технології утворять спільну основу в проектуванні соціальних об'єктів, а приватні технології застосовуються в окремих випадках на соціальний об'єкт. Технологічні стратегії У процесі соціального проектування можуть бути використані різні проектні технологічні стратегії.

9. Лінійна стратегія Лінійна стратегія застосовується, як правило, в якості взаємопов'язаних послідовних дій, в яких кожна дія залежить від результату попереднього, але не залежить від результатів наступних дій. Розгалужені стратегії Розгалужені стратегії соціального проектування дозволяють здійснювати многовариантную та альтернативну діяльність, що включає в себе поетапне зіставлення варіантів, які можуть розвиватися незалежно один від одного, проектів, що крім інших переваг, дозволяє піддавати взаємодоповненню проектні моделі декількох проектувальників. Циклічні стратегії. Застосування циклічної стратегії соціального проектування дозволяє повертатися безпосередньо у процесі проектної діяльності до одного з попередніх етапів конструювання. Адаптивні стратегії Адаптивні стратегії передбачають лише початкову проектне дію, тоді як вибір наступних залежить від результатів попередніх дій. Стратегії збільшення Стратегії збільшення є одним з варіантів адаптивного пошуку умовах традиційного проектування.

10. 2.3 Алгоритми розробки соціального проекту

11. 2.4 Вимоги, що пред'являються до науково розробленим соціальним проектамНауково розробленим соціальним проектам повинні бути притаманні наступне якості 21: 1) наявність таких характеристик, яких у проектованого об'єкта без чіткого проекту не виникають; 2) параметри, здатні забезпечити реалізацію соціального замовлення; 3) характеристики, піддаються побудови протягом тільки певного проміжку часу.

12. 2.5 Характеристика життєвого циклу проекту

13. Життєвий цикл проекту складається з етапів. Вони виділяються по-різному (але виходячи із загальної задачі - встановити контрольні точки роботи по проекту). Стосовно до соціальних проектів ми приймемо, слідом за В. Лукова, як основні наступні етапи 22: 1. Розробка концепції проекту. 2. Оцінка життєздатності проекту. 3. Планування проекту. 4. Складання бюджету. 5. Захист проекту. 6. Попередній контроль. 7. Етап реалізації проекту.

14. 1. Розробка концепції проекту. Актуальність проекту визначається тим, наскільки значущою для суспільства (спільноти, групи людей чи організацій, з орієнтацією на потреби яких будується проект) соціальна проблема, вирішення якої покликаний сприяти наш проект. У великих проектах розробники стикаються з цілою сукупністю проблем і проблемних ситуацій. Їх необхідно по можливості впорядкувати. Для цього може використовуватися така процедура, як побудова «дерева проблем».

15. 2. Життєздатність проекту.Необхідно передбачити успіх і не допустити провалу проекту.Іншими словами, встановити ступінь ризику. Щоб уникнути невдач, важливо вести постійний збір і аналіз інформації з питань, пов'язаних з проектом. Оцінюючи життєздатність проекту, необхідно з'ясувати особливості соціального середовища, в якій планується його реалізувати. Для коректного вирішення проблеми необхідно і адекватне її опис. Основне завдання такого опису - пред'явлення проблеми, з одного боку, як значущої і актуальною, а з іншого - демонстрація принципової можливості її рішення або, принаймні, значного поступу в її вирішенні за допомогою проектних методів і підходів.

16. 3. Планування проекту.Наступний етап роботи над проектом становить його планування, завдання якого - встановити перелік та порядок заходів щодо реалізації проекту. Тут концепція з'єднується з організаційними діями: відбираються заходи відповідно до завдань, вводиться в досягнення результату етапність, ув'язуються роботи з ресурсами, встановлюються терміни, відповідальні виконавці, визначаються обсяги фінансування, фіксуються контрольні стадії і кінцевий результат.

17. 4. Складання бюджету. Бюджет це - основний фінансовий документ, фінансово-економічне обгрунтування проекту.Без цього розділу не може обходитися жоден проект і ніхто не виділить коштів.

18. Основними властивостями бюджету проекту можна назвати: - Обгрунтованість. Важлива реальність зазначених цін і планованих витрат. - Логічність - взаємопов'язаність із запланованими заходами та іншими діями - Відповідність масштабом проекту - Ефективність витрат. - Створення ефекту соціальної та економічної стійкості Найбільш зручна форма представлення бюджету проекту - таблична.

19. 5. Етап реалізації. Етап реалізації соціального проекту повністю залежить від того, наскільки успішно проведені підготовчі роботи, тобто наскільки зуміли концептуально осмислити проект, перевести концепцію в плани робіт, фінансування та ресурсного забезпечення та оцінити життєздатність проекту. На цій підставі ми готові представляти свій проект суспільству і захищати його.

20. Завершення робіт. Заключний контроль дозволяє зафіксувати завершення роботи по проекту. Ця стадія передбачає і осмислення реалізації проекту.

21. Висновок За проведеним дослідженням можна зробити наступні короткі висновки. Фактично соціальне проектування - це технологія, що представляє собою конструктивну, творчу, діяльність, сутність якої в єдиній своїй сукупності складають: - Виявлення проблем, - Цілепокладання - Інструменталізація. Дана технологія і практична реалізація проекту у вигляді планів і програм являють собою двазустрічних «потоку» інтелектуальної діяльності. На практиці процес остаточного оформлення проектного рішення вимагає необхідності уявного відтворення суб'єктом проектування як «прямого» алгоритму проектної діяльності, так і «зворотного» послідовності розгортається системи дій (власне - логіки його реалізації), що дозволяє «конструювати» кінцевий результат, прорахувати можливості та ефективність вирішення проблем за допомогою планованих методів, з урахуванням наявних (або передбачуваних) ресурсів. Слід зазначити, що не тільки конструктивна фаза розробки проекту (інструменталізація), але і цілепокладання носить творчий, характер.

22. Список використаної літератури 1. Автономов, А.С. Соціальні технології міжсекторної взаємодії в сучасній Росії: підручник. / Під загальною редакцією А. С. Автономова. М.: Фонд «НАН», 2003. - 416 с. 2. Анісімов, С. Управління проектами. Російський досвід / С. Анісімов, Є. Анісімова. - СПб. : Вектор, 2006. - С. 8. 3. Антропова, Ю. Ю. Проектне управління / Ю. Антропова. / / Вісник Хмельницького державного університету.2009. № 11 (149). - Серія Філософія. Соціологія. Культурологія. Вип. 11 .- С. 164-168. 4. Бестужев-Лада, І.В. Соціальне прогнозування: курс лекцій / І.В. Бестужев-Лада, Г.А.Намєстникова. - М.: Педагогічне товариство Росії, 2007. - 392 с. 5. Вікторова, Т.Б. Соціальне проектування - соціальна дія / Т.Б. Вікторова. / / Додаткова освіта. - № 1, 2006. - С. 51-53. 6. Герасимова, Т. В. Технології надання соціальних послуг підліткам та дітям у важкій життєвій ситуації / Т.В. Герасимова. - М.: Академ проект. 2004. - 118 с. 7. Григор'єва, Н. Ю. Технології соціальної роботи / Н. Ю. Григор 'єва, Є. Ю. Герасимова. - Саратов, 2003. - 142 с.