Bộ Phân Tích Cú Pháp LR

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Bộ Phân Tích Cú Pháp LR により Mind Map: Bộ Phân Tích Cú Pháp LR

1. Your Opportunity

1.1. Products

1.2. Partner

1.3. Audiences

1.4. Authority

2. Hoạt Động

2.1. Sell your own products

2.2. Sell your own services

2.3. Grow your visibility

2.4. Sell third party products

2.5. Create membership site

3. Khuyết ĐIểm

3.1. thực hiện quá nhiều công việc bằng thủ công

4. Cấu Tạo

4.1. Demographic

4.2. Psychographic

4.3. Technographic

4.4. Behavior

4.5. Gathering Points

5. Giới Thiệu

5.1. Left - to - right: Duyệt chuỗi nhập từ trái sang phải

5.2. Rightmost Derivation: Xây dựng chuỗi dẫn xuất phải nhất đảo ngược

5.3. Số kí hiệu xét thường là một

6. Ưu Điểm

6.1. Nhận Biết hầu hết ngôn ngữ lập trình được viết bằng ngôn ngữ phi ngữ cảnh

6.2. là phương pháp tổng quát của phương pháp thu gọn không quay lui

6.3. Có thể xác định lỗi cú pháp ngay trong khi nhập dòng nhập