ปัญหาในหอพัก

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ปัญหาในหอพัก により Mind Map: ปัญหาในหอพัก

1. แนวทางแก้ไข

1.1. 1.ห้องน้ำ

1.1.1. แจ้งช่างซ่อมในส่วนของ กลอนประตู, ฝักบัวชำรุด

1.1.2. มีการล้างท่อที่ตันและส้วมเต็ม

1.2. 2.ดาดฟ้า

1.2.1. จัดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอมากกว่านี้

1.2.2. ซ่อมแซมโต๊ะหรือเพิ่มจำนวนโต๊ะให้มากขึ้น

1.3. 3.บริเวณข้างห้อง

1.3.1. สเปร์ยดับกลิ่นรองเท้า

1.4. 4.ร้านค้าภายในหอพัก

1.4.1. ควรมีข้อตกลงระหว่างร้านค้าในการขายสินค้าและอาหาร

1.5. 5.ลิฟต์

1.5.1. ควรมีการดูแลจากช่างเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ลิฟล์

1.6. ุ6.ห้องนอน

1.6.1. เปลี่ยนหลอดไฟเพดานที่ชำรุด

1.6.2. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโต๊ะในห้องstudyใหม่

1.6.3. ซ่อมแซมเพดานตรงที่มีรอบรั่ว

1.6.4. จัดหาเตียงนอนให้มีขนาดที่ใหญ่มากกว่านี้

2. ห้องน้ำ

2.1. มีหยากไย่

2.2. ท่อตัน

2.3. กลอนประตูเสีย

2.4. ฝักบัวชำรุด

3. ห้องนอน

3.1. ตู้เสื้อผ้า

3.2. โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็กไป (ห้อง12คน)

3.3. เก้าอี้เขียนหนังสือ

3.4. เพดานมีรอยรั่ว

3.5. เตียงนอนบ้างส่วนมีขนาดเล็กมาก

3.6. ไฟบนเพดานเสียบางจุด

4. บริเวณข้างห้อง

4.1. ระเบียง

4.1.1. มีน้ำขังบริเวรขอบระเบียง

4.2. ชั้นวางรองเท้า

4.2.1. ไม่เพียงพอต่อปริมาณรองเท้าของนิสิต

4.2.2. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

5. ร้านค้าภายในหอพัก

5.1. ราคาสูง

5.2. อาหารไม่สดใหม่

6. ลิฟท์

6.1. ช้า

6.2. รับน้ำหนักได้น้อย

6.3. มีไม่เพียงพอ

7. ดาดฟ้า

7.1. แสงสว่างไม่เพียงพอ

7.2. มีโต๊ะชำรุด