ทฤษฎีจิตวิทยา

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ทฤษฎีจิตวิทยา により Mind Map: ทฤษฎีจิตวิทยา

1. Piaget's theory

1.1. พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

1.1.1. sensory-organs stage ระยะใช้ประสาทสัมผัส ( แรกเกิด - 2ปี )

1.1.2. pre-operational period ระยะควบคุมอวัยวะต่างๆ ( 2-7 ปี )

1.1.3. concrete operational period ระยะคิดอย่างเป็นรูปธรรม ( 7 -11 ปี )

1.1.4. formal operational period ระยะคิดอย่างเป็นนามธรรม ( 12 - 15 ปี )

2. Freud's theory

2.1. จิตใจของมนุษย์

2.1.1. จิตใต้สำนึก

2.1.2. จิตก่อนสำนึก

2.1.3. จิตไร้สำนึก

2.2. กระบวนการคิด

2.2.1. primary process : คิดไม่มีเหตุผล

2.2.2. secondary process : คิดมีเหตุผล

2.3. โครงสร้างจิตใจ

2.3.1. Id : ความต้องการแต่กำเนิด

2.3.2. Ego : ตัวควบคุมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม

2.3.3. Super ego : ตัวควบคุมให้แสดงออกตามประเพณี

3. Erikson's theory

3.1. ไว้ใจ - ไม่ไว้ใจ (ทารก)

3.2. เป็นตัวเอง - สับสนกับตัวเอง ( 2 -3 ปี )

3.3. คิดริเริ่ม - รู้สึกผิด ( 3 - 5 ปี )

3.4. ต้องการทำกิจกรรม - รู้สึกด้อย ( 6 - 12 ปี )

3.5. รู้จักตนเอง - ไม่รู้จักตนเอง

3.6. มีความผูกพัน - อ้างว้าง

3.7. เป็นห่วงคนอื่น - คิดถึงแต่ตนเอง

3.8. พอใจในตนเอง - ไม่พอใจใจตนเอง

4. kohlberg's theory

4.1. ระดับ 1 ก่อนมีจริยธรรม

4.1.1. ขั้นที่ 1 การถูกลงโทษและเชื่อฟัง

4.1.2. ชั้นที่ 2 กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตน

4.2. ระดับ 2 จริยธรรมจามเกณฑ์สังคม

4.2.1. ขั้นที่ 3 ความคาดหวังและยอมรับในสังคม

4.2.2. ขั้นที่ 4 กฎระเบียบ

4.3. ระดับ 3 จริยธรรมตามหลักวิจารณญาณ

4.3.1. ขั้นที่ 5 สัญญาของสังคม

4.3.2. ขั้นที่ 6 หลักการคุณธรรมสากล

5. suillvan's theory

5.1. วัยทารก

5.1.1. วัยตั้งแต่เกิดจนพูดได้ วัยนี้เป็นการตอบสนองความต้องการ

5.1.2. ทางปาก เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสัมพันธภาพกับสิ่งแวดล้อม เด็กเริ่มสร้างสัมพันธภาพ

5.2. วัยเด็กตอนต้น

5.2.1. วัยตั้งแต่เริ่มพูดจนมีเพื่อนเล่น เป็นวัยที่เด็กเริ่ม

5.2.2. เรียนรู้ภาษา มีการใช้เหตุผลช่วยในการทำความเข้าใจกับคนอื่น เด็กจะสร้างภาพนึกโดยผูกพัน

5.3. วัยเด็กตอนกลาง

5.3.1. เป็นระยะที่เริ่มยอมรับอำนาจทางสังคมภายนอก

5.3.2. เหตุเป็นผล รู้จักเลือกอันดับสิ่งสำคัญก่อนหลัง เริ่มเข้าใจถึงวิธีการที่จะดำเนินชีวิตในสังคม

5.4. วัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

5.4.1. เป็นระยะวัยแรกรุ่น ซึ่งมีความผูกพันกับ

5.4.2. เพื่อนเพศเดียวกัน เป็นระยะที่เริ่มรู้สึกอย่างแท้จริงในเรื่องความเท่าเทียมกัน

5.5. วัยรุ่นตอนต้น

5.5.1. เป็นระยะที่สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

5.5.2. ต่างเพศ (Hetero - sexual Activies) เริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศ เพราะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง

5.6. วัยรุ่นตอนปลาย

5.6.1. วัยที่มีวุฒิภาวะและมีภาระมากใน

5.6.2. การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นมีหน้าที่รับผิดชอบ

5.7. วัยผู้ใหญ่

5.7.1. บุคคลจะพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลต่างเพศในเรื่องที่

5.7.2. ไม่ใช่ธุรกิจการงาน แต่ในลักษณะให้ความพึงพอใจ