L'ORACIÓ SIMPLE

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
L'ORACIÓ SIMPLE により Mind Map: L'ORACIÓ SIMPLE

1. Complements: CD, CI...

1.1. Obligatoris

1.2. Optatius

2. SUBJECTE

2.1. Explícit

2.2. El·líptic

2.3. No existir (oracions impersonals)

3. PREDICAT

3.1. Nominal

3.1.1. Ser

3.1.2. Estar

3.1.3. Semblar

3.2. Verbal

3.2.1. Els altres Verbs