Geschiedenis Feniks 1vwo 4.1 Een nieuwe keizer: Karel de Grote.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Geschiedenis Feniks 1vwo 4.1 Een nieuwe keizer: Karel de Grote. により Mind Map: Geschiedenis Feniks 1vwo   4.1 Een nieuwe keizer: Karel de Grote.

1. De Franken onder de Merovingers.

1.1. eind 5de eeuw slaagde de Frankische koning Clovis erin de laatste Romeinse heerser Syagrius te verslaan.

1.1.1. Clovis zat in de Frankische familie de Merovingers

1.1.2. Clovis veroverde grote delen van Frankrijk en hij onderwierp de Frankische stammen aan de overzijde van de Rijn

1.1.2.1. door het erfrecht van de Franken, erfde elk van de vier zonen van Clovis een deel uit zijn rijk. Ze breidden het grondgebied samen nog verder uit.

2. De Karolingers

2.1. Door het erfrecht van de Franken verslapte het rijk en verminderde de macht van de laatste Frankische koningen.

2.1.1. daardoor kwam er een strijd tussen de koningen in het Frankische rijk. bovendien probeerden de hofmeiers de macht van de merovingische koningen over te nemen.

2.1.1.1. hofmeier Pepijn II van Herstal slaagde erin enige heerser van de Franken te worden. Karel de Grote was in deze familie de grootste machthebber en daarom heet de familie ook de Karolingers

2.1.1.1.1. Karel de Grote steunde de overwonnen volkeren te bekeren tot het christendom.

3. Het bestuur van het rijk.

3.1. de Germaanse koningen, zoals Clovis hadden zich omringd met dappere krijgers om eed af te leggen.

3.1.1. de koning onderhield deze 'vazallen' door hun spullen te geven , zoals wapens, eten en kleding.

3.1.1.1. hij beloonde de vazallen met de buit van de veroverde gebieden

3.2. de keizer kon niet overal tegelijk zijn en liet daarom graven en hertogen helpen bij het bestuur.

3.2.1. hij verbeterde zijn bestuur door zendgraven te laten controleren of zijn dienaren hun werk wel goed deden.

3.2.2. graven bestuurden in Karel de Grotes naam delen van het rijk, spraken er recht en hielpen hem in de oorlog

3.2.2.1. hij beloonde zijn trouwelingen met leen:

3.2.2.1.1. een stuk grond dat je mocht gebruiken om van te leven, maar dat eigendom bleef van de koning

3.3. Karel de Grote liet zijn ongeschreven wetten opschrijven en maakte zelf nieuwe wetten.

4. Het rijk valt uiteen.

4.1. Karels zoon Lodewijk de Vrome overleed en daardoor verdeelde Karels kleinzonen het rijk onder elkaar.

4.1.1. het rijk verzwakte, omdat er nieuwe indringers opdoken en daar konden de opvolgers niks tegen beginnen.

4.1.1.1. daardoor volgde de bevolking nieuwe leiders die hun wel konden beschermen. In Duitsland en Frankrijk kwamen nieuwe koningen.

4.1.1.1.1. maar eigenlijk werden overal de graven en hertogen de baas. dat kwam ook door de achteruitgang van het feodalisme.

5. De Noormannen

5.1. De meest gevreesde invallers waren de Noormannen uit Scandinavië.

5.1.1. zij waren in die tijd nog heiden

5.1.2. ze waren goede zeelui

5.1.3. ze bereikten zelfs Amerika 500 jaar voordat Columbus het ontdekte

5.1.4. veel Noormannen waren handelaren, maar sommige plunderde kloosters en soms hele steden

5.1.4.1. rond het jaar 1000 namen de strooptochten af

5.1.4.1.1. in die tijd hadden ze al hele gebieden veroverd, ze vestigde zich daar en vermengden zich met de oorspronkelijke bewoners.