các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật trên trái đất

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật trên trái đất により Mind Map: các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật trên trái đất

1. Đất

1.1. Các đặc tính lý, hóa và độ phì của đất ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của thực vật

2. Con người

2.1. Con người có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố sinh vật, thể hiện trong việc làm thay đổi phạm vi phân bố các loại cây trồng, vật nuôi.

3. Sinh Vật

3.1. - Thực vật tạo ra nơi cứ trú và nguồn thức ăn cho động vật - Đông vật và thực vật có mối quan hệ mật thiết. - Nơi nào có thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú và ngược lại.

4. Địa hình

4.1. Độ cao và hướng sườn ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật ở vùi núi.

4.1.1. Độ cao

4.1.1.1. Càng lên cao nhiệt độ và độ ẩm thay đổi => thành phần thực vật thay đổi và sẽ phân bố thành các vành đai khác nhau

4.1.2. Hướng Sườn

4.1.2.1. Hướng sườn khác nhau cũng gây nên sự khác biệt về nhiệt, ẩm và chế độ chiếu sáng => độ cao xuất hiện và kết thúc của các vành đai thực vật.

5. Khí hậu

5.1. Nhiệt Độ

5.1.1. Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định

5.2. Nước và độ ẩm

5.2.1. Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận lợi là môi trường tốt để sinh vật phát triển. Và ngược lại ở những nơi khô hạn như hoang mạc thì ít sinh vật sinh sống ở đây

5.3. Ánh sáng

5.3.1. Quyết định đến quá trình quang hợp của thực vật