Principle - Head of the system, responsible all departments

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Principle - Head of the system, responsible all departments により Mind Map: Principle - Head of the system, responsible all departments

1. Vice-principle (Mr. Daniel)

1.1. HOF

1.1.1. Math/ Computer

1.1.2. ESL

1.1.3. Science/Psy

1.1.4. Economic/Business

1.2. ESL program: cô Chinh

1.3. Cambridge program

1.4. Exam

1.4.1. AP, IGCSE,etc

1.4.2. Make sure exam run correctly

1.5. Deal with behavior

1.5.1. Speak to student and parents

2. Vice-principle (Mr. Đại)

2.1. Phụ trách tổ

2.1.1. Toán + ICT: thầy Nguyện

2.1.2. KHTN: cô Nhung

2.1.3. P.E + Art

3. Vice-principle (Ms. Dương)

3.1. Phụ trách

3.1.1. Văn + VNH

3.1.2. KH XH : thầy Lê Anh

3.1.3. Phòng giáo vụ: thầy Cảnh

3.1.3.1. hồ sơ học tập, xếp TKB, tổ chức kỳ thi đánh giá, báo cáo sở và BGD

4. Công tác HS: cô Quỳnh

4.1. Đảm bảo học sinh thực hiện đúng nội quy, kỷ luật, đảm bảo an ninh an toàn cho HS và dẫn dắt các sự kiện nhà trường

5. Cố vấn học tập (hướng nghiệp ứng tuyển đại học): cô Chinh