โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ により Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)