Thực trạng trẻ em bị bạo lực gia đình tại Việt Nam

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Thực trạng trẻ em bị bạo lực gia đình tại Việt Nam により Mind Map: Thực trạng trẻ em bị bạo lực gia đình tại Việt Nam

1. . Nguyên nhân bạo hành

1.1. Áp lực công việc , cuộc sống

1.2. Khó khăn về tài chính kinh tế gia đinh

1.3. Cha mẹ ly hôn

1.4. Thiếu hiểu biết về pháp luật

2. . Mức độ bạo hành

2.1. Mức độ nặng

2.2. Mức độ nhẹ

2.3. Mức độ trung bình

3. . Phạm vi bạo hành

3.1. Ở nhà

3.2. Nơi công cộng

4. . Phân loại bạo hành

4.1. Bạo hành thể xác

4.2. Bạo hành tinh thần

4.3. Các biện pháp trừng phạt gây tổn thương thể xác hoặc tinh thần

4.4. Đe doạ bằng hình ảnh, âm thanh, con vật...

4.5. Dùng vũ lực

5. . Các khái miện chính

5.1. 1. Vấn nạn

5.2. 2. Bạo lực

5.2.1. Bạo lực tinh thần

5.2.2. Bạo lực thể chất

5.2.3. Bạo lực kinh tế

5.2.4. Bạo lực tình dục

5.3. 3. Trẻ em

5.4. 4. Bạo hành trẻ em

6. . Đối tượng bạo hành

6.1. Trẻ em

6.2. Trẻ vị thành niên

7. . Xử lí hành vi bạo hành

7.1. Phạt tù

7.2. Phạt tiền

7.3. Cảnh cáo

8. Giải pháp

8.1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân

8.2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền Luật

8.3. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống gia đình văn hoá, lành mạnh

8.4. Xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em