Tổng quan về sử lý ô nhiễm môi trường đất

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Tổng quan về sử lý ô nhiễm môi trường đất により Mind Map: Tổng quan về sử lý ô nhiễm  môi trường đất

1. Nguyên tắc chính trong xử lý đất bị ô nhiễm

1.1. Phá hủy: chất ô nhiễm bị biến đổi cấu trúc hóa học bằng các phương pháp xử lý hóa học, sinh học và nhiệt

1.2. Trích, tách: các chất ô nhiễm được tách ra khỏi môi trường đất bằng các phương pháp rửa đất, chiết hòa tan, chiết bay hơi,...

1.3. Làm bất động: các chất ô nhiễm trong môi trường đất bị làm giảm tính linh động và tính hòa tan bằng những các phương pháp cố định hoặc cô đặc (thủy tinh hóa, cố định bằng tro, xi măng,...).

2. Phân loại các phương pháp xử lý

2.1. Phương pháp hóa lý (Chemiaai và khắc phục vật lý): Ôxi, bài hát, phần bù, phần,

2.2. Phương pháp sinh học: xử lý bằng vi sinh vật (trong điều kiện hiếu khí hoặc yếm khí), xử lý bằng thực vật

3. Các thể tính

3.1. Kiểu xử lý chuyển vị (ex-situ) -phạm vi áp dụng : độc chất nằm trên tầng mặt hay vùng bị ô nhiễm có diện tích nhỏ - mục đích: không gây ô nhiễm cho những vùng xung quanh.

3.2. Kiểu xử lý tại vị (in-situ) -phạm vi áp dụng: trong tình huống các chất ô nhiễm khó có thể di chuyển sang nơi khác để xử lý vì nó nằm sâu trong đất (> 5m) hoặc diện tích của khu vực cần xử lý quá lớn… - mục đích: kiểm soát tránh cho nước thải từ khu

4. Các bước thực hiện

4.1. Xác định loại, dạng và nồng độ của các chất ô nhiễm (bước này được thực hiện thông qua hoạt động quan trắc)

4.2. . Khảo sát hiện trường

4.3. Xác định kiểu xử lý: xử lý chuyển vị (ex – situ) hay xử lý tại vị (in – situ)

4.4. Lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp

4.5. Thiết lập hệ thống xử lý

4.6. Xử lý các chất thải (rắn, lỏng, khí) phát sinh từ hệ thống xử lý đất ô nhiễm.

4.7. Trả đất sạch trở về khu vực xử lý nếu vị trí hệ thống xử lý không nằm tại khu vực đất bị ô nhiễm.

5. Những khía cạnh cần phải quan tâm khi lựa chọn phương pháp xử lý ô nhiễm đất

5.1. Loại và nồng độ chất ô nhiễm cần phải xử lý

5.2. Đặc tính của chất ô nhiễm

5.2.1. Vật lý: tính dễ bay hơi, khả năng hòa tan, kích thước, mật độ, hình dạng chất ô nhiễm

5.2.2. Hóa học: khả năng hấp thụ và giải hấp thụ, khả năng phân hủy sinh học, tính ổn định hóa học.

5.3. Loại đất: Cấu trúc, đặc tính của phân tử, tỷ lệ mùn, pH của đất;

5.4. Khoảng cách khu vực ô nhiễm tính từ nguồn;

5.5. Thời gian xử lý

5.6. Chi phí giá thành (hợp lý).