PRIRODA I DRUŠTVO (2 SATA) GODIŠNJE DOBA KP: proljeće, ljeto, jesen, zima OP: Učenik će moći o...

Mjesečni izvedbeni plan- listopad

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
PRIRODA I DRUŠTVO (2 SATA) GODIŠNJE DOBA KP: proljeće, ljeto, jesen, zima OP: Učenik će moći opisati karakteristike i promjene u prirodi za svako godišnjeg doba; navesti trajanje godišnjeg doba MT:Zdravlje,sigurnost i zaštita okoliša; prepoznati važnost brige o zdravlju u različitim godišnjim dobima i vremenskim uvjetima により Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO (2 SATA)  GODIŠNJE DOBA  KP: proljeće, ljeto, jesen, zima  OP: Učenik će moći opisati karakteristike i promjene u prirodi za svako godišnjeg doba; navesti trajanje godišnjeg doba MT:Zdravlje,sigurnost i zaštita okoliša; prepoznati važnost brige o zdravlju u različitim godišnjim dobima i vremenskim uvjetima

1. GLAZBENA KULTURA (2 SATA) a) PJEVANJE (1 SAT) Primjer: Narodna pjesma; Pljesnimo svi zajedno KP: ton OP: Učenik će moći izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst pjesme; kombinirati glasno i tiho, te polagano i brzo izvođenje pjesme; slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike; prepoznati različite visine i trajanje tonova. b) SVIRANJE (1 SAT) Primjer: sviranje doba i ritma kao pratnja pjesmama KP: doba, ritam OP: Učenik će moći razlikovati dobu i ritam; izvoditi ritam i dobe naučenih pjesama

2. LIKOVNA KULTURA (1 SAT) BOJA - Kontrast toplo - hladno Pr.teme: usporedba ljetnih i zimskih motiva (flomaster) KP: tople i hladne boje, kontrast toplo - hladno, ton. OP:Učenik će moći uočiti i izražavati kontraste toplih i hladnih boja raznih tonova.

3. MATEMATIKA (4 SATA) ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DESETICA (2 SATA) KP: zbrajanje desetica, oduzimanje desetica. OP: Učenik će ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja desetica do 100, moći riješiti zadatke zbrajanja i oduzimanja sa deseticama do 100. ZBRAJANJE DVOZNAMENKASTOG I JEDNOZNAMENKASTOG BROJA (2 SATA) KP: zbrajanje. jednoznamenkasti broj, dvoznamenkasti broj OP: Učenik će moći zbrajati jednoznamenkaste i dvoznamenkaste brojeve.

4. PRIRODA I DRUŠTVO (2 SATA) JESEN U MOM ZAVIČAJU KP: zavičaj, jesenski plodovi, promjene u prirodi, listopadno i zimezeleno drveće OP: Učenik će upoznati zavičaj u kojem učenik živi; moći prepoznati vremenska obilježja jeseni; razlikovati listopadno i zimzeleno drveće; prikupiti jesenske plodove MT:Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije; koristiti tehnologiju u svrhu pronalaska slika i matrijala za izradu plakata

5. PRIRODA I DRUŠTVO (5 SATI) MOJ ZAVIČAJ (1 SAT) KP: zavičaj, nizinski, brežuljkasti,gorski i primorski zavičaj a) NIZINSKI ZAVIČAJ (1 SAT) KP: nizinski zavičaj, biljke i životinje nizinskog zavičaja OP: Učenik će moći opisati izgled nizinskog zavičaja; izdvojiti karakteristične biljke i životinje nizinskog zavičaja. b) BREŽULJKASTI ZAVIČAJ (1 SAT) KP: brežuljkasti zavičaj, biljke i životinje brežuljkastog zavičaja OP: Učenik će moći opisati izgled brežuljkastog zavičaja; izdvojiti karakteristične biljke i životinje brežuljkastog zavičaja. c) GORSKI ZAVIČAJ (1 SAT) KP: gorski zavičaj, biljke i životinje gorskog zavičaja OP: Učenik će moći opisati izgled gorskog zavičaja; izdvojiti karakteristične biljke i životinje gorskog zavičaja. d) PRIMORSKI ZAVIČAJ (1 SAT) KP: primorski zavičaj, biljke i životinje primorskog zavičaja OP: Učenik će moći opisati izgled primorskog zavičaja; izdvojiti karakteristične biljke i životinje primorskog zavičaja.

6. 2. RAZRED Listopad, 2019. Hrvatski jezik = 22 sata Matematika = 17 sati Priroda i društvo = 9 sati Glazbena kultura = 5 sati Likovna kultura = 4 sata Tjelesna i zdravstvena kultura = 13 sati Sat razrednika =4 sata

7. POJMOVNIK: KP = ključni pojam OP = obrazovno postignuće (ishod) MT = međupredmetna tema

8. SAT RAZREDNIKA (1 SAT) UREĐIVANJE UČIONICE Grupna izrada plakata i ukrasa u skladu sa aktualnim godišnjim dobom,koje ćemo postaviti u učionici

9. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (4 SATA) BACANJE,HVATANJE I GAĐANJE (2 SATA) Gađanje lopticom u cilj s različitih udaljenosti Bacanje lakših lopti u zid na različite načine i hvatanje KOLUTANJE (2 SATA) Kolut natrag niz kosinu Kolut naprijed KP: bacanje, hvatanje, gađanje, kolutanje OP: Učenik će usvojiti i moći primjenivati na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja,hvatanja,gađanja i kolutanja čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu.

10. HRVATSKI JEZIK (7 SATI) LEKTIRA (3 SATA) Alan Aleksander Milne: Medo Winnie zvani Pooh OP: Učenik će moći opisati glavne i sporedne likove; opisati događaje u djelu; diskutirati o djelu; izdvojiti pouku. KNJIŽEVNOST (2 SATA) DIJELOVI PJESME KP:pjesma, kitica, stih, pjesnička slika. OP: Učenik će moći razlikovati dijelove pjesme-kiticu i stih; izdvojiti pjesničke slike. IZRAŽAJNO ČITANJE (interpretativno) (2 SATA) Milan Radić, Prvi jesenji dan KP: izražajno čitanje OP: Učenik će moći glasno i razgovjetno čitati ulomke svakoga obrađenoga književnoumjetničkoga teksta; povezati pjesmu sa književnosti i prepoznati djelove pjesme.

11. MATEMATIKA (6 SATI) MNOŽENJE BROJEVA (2 SATA) KP: množenje, umnožak, faktor, pribrojnik OP: Učenik će moći shvatiti i razumjeti množenje kao zbrajanje jednakih pribrojnika; usvojit će pisanje množenje matematičkim zapisom. MNOŽENJE BROJEM 2 (2 SATA) KP: množenje brojem 2 OP: Učenik će moći množiti brojem 2. Primjer: množit ćemo školski pribor (bojice) sa 2. MNOŽENJE BROJEM 5 (2 SATA) KP: množenje brojem 5 OP: Učenik će ovladati postupkom množenja sa brojem 5.

12. HRVATSKI JEZIK (8 SATI) JEZIK (2 SATA) Imenice KP: imenice OP: Učenik će moći razumjeti imenice kao riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje; izdvajati imenice od drugih riječi. VELIKO POČETNO SLOVO (2 SATA) Primjer: Veliko početno slovo u hrvatskim gradovima (povezanost sa zavičajem) KP: imena, veliko početno slovo OP:Učenik će naučiti pisati veliko početno slovo u imenima s kojima dolazi u doticaj,imenima ulica i trgova te naseljenih mjesta. JEZIČNO IZRAŽAVANJE (2 SATA) Igrokaz Primjer: igrokaz sa različitim narječjima koja vežemo za pojedini zavičaj KP: glumac, uloga, igrokaz, gluma OP: Učnik će moći izvesti primjereni igrokaz ; u izvedenome igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu. MEDIJSKA KULTURA (2 SATA) Film Gledanje filma, A. Marks: Kako je Ana kupila kruh

13. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (4 SATA) HODANJE I TRČANJE (2 SATA) Hodanje i trčanje zadanom brzinom; Ciklička kretanja različitim tempom do 2 minute; Brzo trčanje do 30m iz visokog starta SKAKANJE (2 SATA) Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima; Preskakivanje kratke vijače u kretanju KP: hodanje, trčanje, skakanje, poskoci, preskakivanje OP: Učenik će usavršiti i moći primjenjivati motoričke vještine iz nastavnih cjelina hodanja ,trčenja i skakanja ;Automatizirati motorička znanja koja su preduvjet za daljnje učenje složenijih nastavnih tema u predmetnoj nastavi.

14. LIKOVNA KULTURA (2 SATA) BOJA; Kontrast svjetlo-tamno (1 SAT) Primjer: prikazati kontrat svjetlo-tamno na tematici ratličitih zavičaja (pastela) KP: Kontrast, suprotnost svjetlo-tamno OP: Učenik će moći izdvojiti i uspoređivati djela sa svjetlo-tamno kontrastom, primijeniti kontrast svjetlo-tamno na svom crtežu. PLOHA; Fotografija (1 SAT) Primjer: fotografije zavičaja različitih fotografa KP: fotografija, fotograf OP: uočiti i razlikovati uporabu fotografije

15. GLAZBENA KULTURA (1 SAT) SLUŠANJE GLAZBE Primjer: Antun Mihanović- Josip Runjanin: Lijepa naša domovino KP: glazbala, skladatelj OP: Učenik će moći usporediti skladbu sa prethodno odslušanim skladbama; slušno percipirati sastavnice skladbe (tempo,ugođaj..).

16. SAT RAZREDNIKA (2 SATA) ČUVAJMO NAŠ OKOLIŠ (1 SAT) Zasto trebamo čuvati prirodu? Kako sudjelovati u očuvanju? EKO AKCIJA (izvanučionička nastava) (1 SAT) Uređivanje školskog vrta i čišćenje prostora oko škole

17. HRVATSKI JEZIK (7 SATI) JEZIČNO IZRAŽAVANJE (2 SATA) OPISIVANJE Primjer: Opis svog sela/grada u jesen KP: opis, opisivanje, opis roditelja OP: Učenik će moći izdvojiti pojedinosti u promatranju (lika ili predmeta); opisati lik ili predmet prema planu opisa. STVARALAČKO PISANJE (3 SATA) SASTAVAK Primjer: sastavak na temu Moj zavičaj u jesen , sasatavak na temu kruha (Dani kruha u mjesecu listopadu) KP: sastavak OP: Učenik će moći samostalno kreirati i zapisati sastavak na zadane teme,prema poticaju. IZRAŽAJNO ČITANJE (interpretativno) (2 SATA) Stanislav Femenić, Listopad u gradu KP: izražajno čitanje OP: Učenik će moći glasno i razgovjetno čitati ulomke svakoga obrađenoga književnoumjetničkoga teksta.

18. MATEMATIKA (7 SATI) DIJELJENJE BROJEVA (3 SATA) KP: dijeljenje, djeljenik, djelitelj OP: Učenik će se moći prisjetiti množenja i povezati ga sa djeljenjem; razumjeti dijeljenje kao operaciju obrnutu od množenja; zapisati dijeljenje matematičkim zapisom. DIJELJENJE BROJEM 2 (2 SATA) KP: dijeljenje brojem 2 OP:Učenik će moći dijeliti sa brojem 2; usporediti operaciju dijeljenja sa operacijom množenja brojem 2. DIJELJENJE BROJEM 5 (2 SATA) KP: dijeljenje brojem 5 OP: Učenik će ovladati postupkom dijeljenja brojem 5; usporediti operaciju dijeljenja sa operacijom množenja brojem 5.

19. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (5 SATI) PENJANJA (1 SAT) Penjanje na zapreke do 80 cm RITMIČKE STRUKTURE (2 SATA) Osnovni oblici kretanja uz glazbu različitog ritma i tempa IGRE (2 SATA) Elementarna igra s pomagalima Štafetna igra s pomagalima ; KP: penjanje, ritmičke strukture, igre OP: Učenik će moći penjati se na zapreke do 80 cm; ovladati će osnovnim oblicima kretanja uz glazbu; Usvojiti će motoričke znanja iz cjelina penjanja, ritmičke strukture i igre čime se potiče razvoj koordinacije pokreta koja je od presudnog značenja kako u izvanškolskim aktivnostima tako i u mnogim nastavnim predmetima.

20. LIKOVNA KULTURA (1 SAT) POVRŠINA; Kontrast površina Primjer; različite teksture površine jesenskih plodova; crtanje plodova sa što vjernijim prikazom teksture (tempera). KP: kontrast površine. OP: Učenik će moći identificirati, uspoređivati, razlikovati i ilustrirati različite vrste tekstura.

21. SAT RAZRENIKA (1 SAT) ŠETNJA OKOLICOM ŠKOLE (Izvanučionička nastava) Prepoznati karakteristike jeseni u prirodi koja nas okružuje.

22. GLAZBENA KULTURA (2 SATA) PJEVANJE (1 SAT) Primjer: V. Stojanov; Jesenska pjesma KP: ton OP: Učenik će moći izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst pjesme; kombinirati glasno i tiho, te polagano i brzo izvođenje pjesme; slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike; prepoznati različite visine i trajanje tonova. ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI (1 SAT) Primjer: slobodna zvukovna improvizacija rukama,nogama, instrumentima kojima učenici raspolažu, improvizacija pokretom KP: ritamske i melodijske cjeline OP: Učenik će moći interpretirati različite ritamske i melodijske cjeline rukama,nogama i pokretom; oponašati zvukove improvizacijom