Khóa luận tốt nghiệp

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Khóa luận tốt nghiệp により Mind Map: Khóa luận tốt nghiệp

1. Chọn đề tài

1.1. Sở thích

1.2. Điểm mạnh

1.3. Điểm yếu

2. Chuẩn bị

2.1. Thu thập tài liệu liên quan

2.2. Thầy cô hướng dẫn

3. Thiết kế

3.1. Lịch trình và deadline

3.2. Phân đoạn quá trình

3.3. Lựa chọn các giải pháp liên quan

4. Xây dựng

4.1. Hoàn thành từng mốc nhỏ theo lịch trình

4.2. Sửa đổi, giải quyết các vấn đề phát sinh

4.3. Xem xét và lượt bỏ các giai đoạn

5. Báo cáo và bảo vệ

5.1. Chuẩn bị sẵn tinh thần

5.2. Hướng phát triển

5.3. Tri thức, kết quả có được từ đề tài