พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 により Mind Map: พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. บทที่ 1 พระพุทธ

1.1. วัตถุประสงค์

1.1.1. บอกประวัติของศาสนาพุทธหรือศาสนาที่ตนนับถือได้

1.1.2. สามารถสืบค้นข้อมูลและเล่าพุทธประวัติให้คนอื่นฟังได้อย่างถูกต้อง

1.1.3. สามารถเล่าพุธประวัติตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานได้อย่างถูกต้อง

1.1.4. เห็นคุณค่าและอยากที่จะศึกษาพุทธประวัติ

1.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

1.2.1. มี 10 ข้อ

1.3. เนื้อหาที่ 1

1.3.1. ประวัติศาสนาพุทธ

1.3.1.1. ประสูติ

1.3.1.2. ตรัสรู้

1.3.1.3. ปรินิพพาน

1.4. เนื้อหาที่ 2

1.4.1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

1.4.1.1. วันมาฆบูชา

1.4.1.2. วันอาสาฬหบูชา

1.4.1.3. วันอัฐมีบูชา

1.4.1.4. วันเข้าพรรษา

1.4.1.5. วันวิสาขบูชา

1.5. สรุป

1.6. แบบทดสอบหลังเรียน

1.6.1. มี 10 ข้อ

2. บทที่ 2 พระธรรม

2.1. วัตถุประสงค์

2.1.1. อธิบายความหายและความสำคัญของพระธรรมและหลักธรรมได้

2.1.2. เห็นคุณค่าความสำคัญของพระธรรมและหลักธรรมทางศาสนา

2.1.3. แสดงความเคารพพระรัตนตรัยได้อย่างเหมาะสม

2.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

2.2.1. มี 10 ข้อ

2.3. เนื้อหาที่ 1

2.3.1. พระธรรม

2.3.1.1. พระรัตนตรัย

2.3.1.1.1. พระพุทธ

2.3.1.1.2. พระธรรม

2.3.1.1.3. พระสงฆ์

2.4. เนื้อหาที่ 2

2.4.1. หลักธรรมทางศาสนา

2.4.1.1. โอวาท 3

2.4.1.1.1. เว้นจากการทำชั่ว

2.4.1.1.2. ให้ทำความดี

2.4.1.1.3. มีจิตใจบริสุทธิ์

2.5. สรุป

2.6. แบบทดสอบหลังเรียน

2.6.1. มี 10 ข้อ

3. บทที่ 3 พระสงฆ์

3.1. วัตถุประสงค์

3.1.1. วิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างได้

3.1.2. ชื่นชมและนำข้อคิดของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

3.1.3. เล่าเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างและปฏิบัติตามได้

3.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

3.2.1. มี 10 ข้อ

3.3. เนื้อหาที่ 1

3.3.1. พุทธสาวก

3.3.1.1. สามเณรบัณฑิต

3.4. เนื้อหาที่ 2

3.4.1. ชาวพุทธตัวอย่าง

3.5. สรุป

3.6. แบบทดสอบหลังเรียน

3.6.1. มี 10 ข้อ

4. การวิเคราะห์

4.1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4.2. เรื่องพุทธศาสนา

4.3. วัตถุประสงค์

4.3.1. ด้านความรู้ (K)

4.3.1.1. เข้าใจและรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องพระพุทธศาสนาเบื้องต้น

4.3.1.2. สรุปหลักธรรมคำสอนที่สำคัญของศาสนาพุทธได้

4.3.2. ด้านทักษะ (P)

4.3.2.1. ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

4.3.2.2. สามารถคิดและแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

4.3.3. ด้านคุณธรรม (A)

4.3.3.1. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

4.3.3.2. ซื้อสัตย์สุจริต

4.4. เนื้อหา

4.4.1. บทที่ 1 พระพุทธ

4.4.2. บทที่ 2 พระธรรม

4.4.3. บทที่ 3 พระสงฆ์