การทำบัตรรายการสารสนเทศ ด้วย AACR และ MARC21

ส่งงาน ASSIGNMENT 8

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
การทำบัตรรายการสารสนเทศ ด้วย AACR และ MARC21 により Mind Map: การทำบัตรรายการสารสนเทศ ด้วย AACR และ MARC21

1. ประเภทบัตรรายการทรัพยากรสารสนเทศ

1.1. บัตรรายการครบชุด

1.1.1. ต้องนำลงตู้บัตรรายการ

1.2. บัตรหลัก

1.3. บัตรเพิ่มชื่อเรื่อง

1.4. บัตรเพิ่มชื่อผู้แต่ง

1.5. บัตรเพิ่มหัวเรื่อง

1.6. บัตรเพิ่มชื่อชุดหนังสือ

1.7. บัตรแจ้งหมู่

2. บัตรรายการจำแนกตามประเภทหนังสือ

2.1. บัตรผู้แต่ง 1คน

2.2. บัตรผู้แต่ง 2 คน

2.3. บัตรผู้แต่ง 3 คน

2.4. บัตรผู้แต่งหลายคน

2.5. บัตรรายการหนังสือแปล

2.6. บัตรรายการหนังสือไม่ปรากฏผู้แต่ง

2.7. บัตรรายการหนังสือนิติบุคคล

2.8. บัตรรายการหนังสือที่มีผู้แต่งมีฐานันดร

2.9. บัตรรายการหนังสือภาษาอังกฤษ

2.10. บัตรรายการวิทยานิพนธ์

2.11. บัตรโยง

2.11.1. หัวเรื่อง

2.11.2. ชื่อผู้แต่ง

3. ขั้นตอนทำบัตรรายการทรัพยากรสารสนเทศ

3.1. วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

3.1.1. ระบบ ทศนิยมดิวอี้ หรือ DDC

3.1.1.1. เลขหมู่ 000-900

3.1.1.1.1. ตามด้วยตัวอักษรแรกของชื่อผู้แต่ง และ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ

3.1.1.1.2. 000 ทั่วไป

3.1.1.1.3. 100 ปรัชญา

3.1.1.1.4. 200 ศาสนา

3.1.1.1.5. 300 สังคมศาสตร์

3.1.1.1.6. 400 ภาษา

3.1.1.1.7. 500 วิทย์ศาสตร์

3.1.1.1.8. 600 เทคโนโลยี

3.1.1.1.9. 700 ศิลปะ

3.1.1.1.10. 800 วรรณากรรม

3.1.1.1.11. 900 ประวัติศาสตร์

3.1.2. ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน LC

3.1.2.1. เลขหมู่ A-Z ตามด้วยเลขคัตเตอร์ ตามด้วย ปีพิมพ์

3.1.2.1.1. เช่น LC 273.5 .S4.N35 1997

3.1.2.1.2. QE 16.E16 .A35 1993

3.1.2.1.3. SF 472.5 .E2.F43 1990

3.1.3. ระบบทศนิยมสากล UDC

3.1.3.1. แบ่งคล้ายระบบ DDC

3.1.4. ระบบ SUBJECT

3.1.5. ระบบห้องสมุดแพทย์อเมริกัน NLM

3.2. กำหนดหัวเรื่องหนังสือ

3.2.1. LC subject heading

3.2.1.1. เรียงตามอักษร A-Z

3.2.2. คู่มือหัวเรื่องภาษาไทย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3.2.2.1. เรียงตามอักษร ก-ฮ

3.2.2.2. สัญลักษณ์ในคู่มือ

3.2.2.2.1. uf

3.2.2.2.2. bt

3.2.2.2.3. rt

3.2.2.2.4. nt

3.2.2.2.5. use

3.2.2.3. การกำหนดหัวเรื่อง ตัวอย่าง

3.2.2.3.1. ไทย-ประวัติ--กษัตริย์ผู้ครองนคร

3.2.2.3.2. หนังสือพิมพ์-ประวัติ

3.2.2.3.3. สารสนเทศ-การจัดการ

3.3. ทำบัตรรายการหลัก

3.4. ทำบัตรเพิ่มต่างๆให้ครบ

3.4.1. บัตรเพิ่มชื่อเรื่อง

3.4.2. บัตรเพิ่มหัวเรื่อง

3.4.3. บัตรเพิ่มชื่อชุด

3.4.4. บัตรแจ้งหมู่

3.5. กำหนดเลขผู้แต่ง

3.5.1. กำหนดจากคู่มือชื่อผู้แต่งภาษาไทย

3.5.2. กำหนดจาก cutter samborn

3.6. ลงรายการชื่อผู้แต่ง

3.6.1. คนไทย ไม่ต้องกลับนามสกุล

3.6.2. คนต่างชาติ ต้อง กลับนามสกุล

3.6.3. ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้กำหนดเป็น ชื่อ......,บรรณาธิการ

3.6.3.1. บรรณาธิการมากกว่า 1 คน ให้กำหนดเป็น "บรรณาธิการร่วม"

3.6.4. หนังสือแปล ให้กำหนด ชื่อบุคคลต่างชาติ และ ให้กลับนามสกุล และผู้แปล กำหนดเป็น ชื่อ.........,ผู้แปล

3.6.5. ผู้แต่งที่มีฐานันดร ให้ลงแบบ ชื่อ...............,ม.ร.ว

3.6.6. ผู้แต่งร่วมภาษาอังกฤษ co-auth

3.6.7. ผู้แต่งหลายคน ให้ลง แบบ ชื่อ........ [และคนอื่นๆ]

3.7. สัญลักษณ์ ในบัตรรายการ

3.7.1. [ม.ป.ป] ไม่ปรากฏปีพิมพ์

3.7.2. [ม.ป.ท] ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์

3.7.3. [ม.ป.พ] ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

4. ลงผ่าน MARC21

4.1. กำหนด ระเบียนหนังสือ

4.2. กำหนดอินติเคเตอร์

4.2.1. ตัวเลข หรือ blank

4.3. กำหนดแท็กMARC

4.3.1. tagต่างๆ

4.3.1.1. 020

4.3.1.2. 082

4.3.1.3. 100

4.3.1.4. 245

4.3.1.5. 250

4.3.1.6. 260

4.3.1.7. 300

4.3.1.8. 650

4.3.1.9. 700

4.4. กำหนดซับฟิลด์

4.4.1. เช่น $a และ $b