Brug af teori i faget idræt i den danske folkeskole

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Brug af teori i faget idræt i den danske folkeskole により Mind Map: Brug af teori i faget idræt i den danske folkeskole

1. Problemfelt: Hvad ved vi allerede? Hvilke problematikker/udfordringer/muligheder knytter sig til jeres tema. Kan hentes fra debatter, forskning, artikler m.v

1.1. Hvorvidt og i så fald hvordan har faget idræt ændret sig efter skolereformen og indførelsen af prøven i idræt?

1.2. Hvordan bliver teori inddraget i faget idræt i folkeskolen og hvordan forholder lærere og elever sig til prøven i idræt?

1.3. Hvordan er lærerens oplevelse og forestilling af teori i relation til faget idræt i folkeskolen >< Elevernes forestilling af det samme?

1.3.1. Hvilke udfordringer og muligheder er der i at inddrage teori i undervisningen af idræt i folkeskolen?

1.3.1.1. Til problemformulering

1.4. Hvordan forbereder lærerne i faget idræt eleverne til prøven i idræt?

2. Problemformulering:

2.1. Hvilke sammenhænge kan der være mellem synlig læring og social læring for udviklingen af elevernes læring i idrætsundervisningen?

2.2. Hvordan anvendes teori og fagbegreber i relation til faget og prøven i idræt i folkeskolen og hvordan er elevernes opfattelse af denne anvendelse? Hvilke muligheder og udfordringer er der i inddragelsen af teori og fagbegreber i idrætsundervisningen i folkeskolen?

3. Metoder og empiriproduktion:

3.1. Spørgeskema

3.2. Fokusgruppeinterview

3.3. Interviews

4. Teoretiske perspektiver og begreber til brug i analysen:

4.1. Synlig læring

4.1.1. Fælles mål

4.1.1.1. Reflekteret rutinedannelse

4.1.2. Klasseledelse

4.2. Hattie

4.2.1. Feed-up, Feed-back, Feed-forward

4.3. Lave & Wenger

4.3.1. Social læring

4.3.2. Praksisfællesskaber

4.3.3. Legitim perifer deltager

4.3.4. Situeret læring

4.4. Deci & Ryan

4.4.1. Motivation

4.5. Honneth

4.5.1. Anerkendelse

4.6. Forholdet/koblingen mellem teori og praksis?

4.7. Diskursteori - i relation til teori i faget

5. Analysestrategi: (SENERE) Hvad leder i efter i det empiriske materiale og hvorfor er det interessant ift. jeres problemformulering?