วิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านความรู้ (k) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
วิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านความรู้ (k) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 により Mind Map: วิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านความรู้ (k) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. สาระที่ 1 การอ่าน

1.1. หลักการอ่านอกเสียง

1.1.1. ร้อยแก้ว

1.1.2. ร้อยกรอง

1.2. คำ ประโยค และโวหาร

1.3. การอ่านจับใจความ

1.4. หลักการจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

1.5. การอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต

1.6. หลักการอ่านงานเขียน

1.6.1. อธิบาย

1.6.2. คำสั่ง

1.6.3. ข้อแนะนำ

1.6.4. ปฏิบัติตาม

1.7. หลักการอ่าน

1.7.1. แผนภูมิ

1.7.2. แผนที่

1.7.3. แผนผัง

1.7.4. กราฟ

2. สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

2.1. หลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

2.2. หลักการแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีและวรรณกรรม

2.3. การท่องจำบทประพันธ์

2.3.1. บทอาขยานหลัก

2.3.2. บทร้อยกรอง

2.4. นิทานพื้นบ้าน

3. สาระที่ 4 หลักภาษาและการใช้ภาษา

3.1. ชนิดของคำ

3.2. หน้าที่ของประโยค

3.3. คำราชาศัพท์

3.4. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

3.5. ลักษณะของประโยค

3.6. หลักการแต่งบทร้อยกรอง

3.6.1. กลอนสุภาพ

3.7. สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

4. สาระที่ 2 การเขียน

4.1. การคัดลายมือตัวบรรจง

4.1.1. เต็มบรรทัด

4.1.2. ครึ่งบรรทัด

4.2. การเขียนเพื่อสื่อสาร

4.3. การเขียนแผนภาพ

4.3.1. โครงเรื่อง

4.3.2. ความคิด

4.4. การเขียนเรียงความ

4.5. การเขียนย่อความ

4.6. การเขียนจดหมายส่วนตัว

4.7. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ

5. สาระที่ 3 การฟัง ดู และพูด

5.1. การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จากการฟังและดู

5.2. การตั้งคำถามและตำความเชิงเหตุผล

5.3. หลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อ

5.4. การพูด

5.4.1. รายงาน

5.4.2. โน้มน้าว