ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ により Mind Map: ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

1. ทำไม นักศึกษาครู /ครู ต้องเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการ

1.1. การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการจัดระบบระเบียบ

1.2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมักจะเป็นที่รับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบวินัย

1.3. นำกิจกรรมของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้

2. ในยุคการศึกษา 4.0 ควรมีการนำแนวคิดการบริหารจัดการ อะไร บ้างมาใช้ในโรงเรียนและในชั้นเรียน

2.1. เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้

2.2. นำ สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

2.3. ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

2.4. facebook group

2.5. workplace.facebook

2.6. wix

3. นักศึกษาครู/ครู จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไร ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียน

3.1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เทคโนโลยีเป็นฐานสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

3.2. การพัฒนานั้นจะทำร่วมกันกับครูหรือบุคลากรคนอื่นๆ

3.3. ในระดับห้องเรียนนั้นครูสามารถเอาความรู้ดังกล่าวมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ต่อไป