VORMING Focus op individuele ontplooiing

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
VORMING Focus op individuele ontplooiing により Mind Map: VORMING Focus op individuele ontplooiing

1. 2.Verschillende vormen van leren

1.1. Formeel

1.1.1. - Schoolse context - Accent op behalen van diploma - Leren met economische meerwaarde - Ticket tot arbeidsmarkt - Hefboom van activeringsproces - Een must binnen kennismaatschappij

1.2. Niet formeel

1.2.1. - Learning to know, to be, to do and to live together - Als persoon ontwikkelen en ontplooien - Niet schools - Nadruk op sociaal culturele dimensie - Levensbreed leren - Ontwikkelen competenties mbt zingeving, intercultureel, ...

1.2.2. Individueel leren Zelf een zinvolle leercontext opzoeken

1.2.3. Leren in groep - Doelgericht - Systematisch - Projecten en programma's - Open aanbod (voor iedereen) - Gesloten aanbod (op maat) - Participatief - Opstap naar formeel leren

1.3. Informeel

1.3.1. - Mensen gaan met elkaar om, communiceren, ... - Onbewust leren - Via ontspannende activiteiten - Binnen leerrijke omgeving Bv. Blokken, Armoedebestrijding (opkomen voor rechten),...

2. 3.Wie?

2.1. Doelpubliek is iedereen

2.2. Aandacht voor kansengroepen die participeren in reguliere aanbod

3. 4.Waar?

3.1. Sociaal cultureel volwassenwerk en de sociaalculturele praktijken

3.1.1. - Verzamelterm voor diverse activiteiten, organisaties en voorzieningen waarmee een belangrijk deel van de Vlaamse bevolking te maken heeft - Gemeenschappelijke wijze van werken (sociaal-culturele methodiek)

3.2. Indeling van de volwasseneducatie in Vlaanderen (zie afbeelding)

3.3. Basiseducatie

3.3.1. Cursussen van niveau lager onderwijs en 1e graad sec onderwijs

3.4. CVO

3.4.1. Niveau van secundair volwassenonderwijs en opleidingen hoger beroepsonderwijs

3.5. Werkvormen sociaal cultureel volwassenwerk

3.5.1. Vereniging - Afgebakend doelpubliek - Gericht op zingeving en emancipatie - Sociaal-culturele methodiek - Gemeenschapsvormende, culturele, maatschappelijke activerings- en educatieve functie

3.5.2. Beweging - Ruim publiek - Landelijk karakter met bepaald thema/cluster - Vertrekpunt is maatschappelijk probleem - Sensibilisatie, educatie en sociale actie met oog op maatschappelijke verandering - Emancipatorisch karakter - Belangenbehartiging

3.5.3. Volkshogeschool/Vormingplus-centrum - Organiseren, structureren van niet formele educatieve vormingsaanbod - Culturele en gemeenschapbevorderende functie

3.5.4. Landelijke vormingsinstelling - Expertise in bepaald thema/doelgroep - Educatieve functie

4. 5.Actuele ontwikkelingen

4.1. Demografische ontwikkelingen

4.1.1. Oorzaken bevolkingsgroei: - Migratie - Stijgende levensduur

4.2. Digitale samenleving

4.2.1. - Sociale media zorgt voor 'subpolitiek' - Internet geeft vorm aan eigen identiteit - Digitale geletterdheid wordt belangrijke vereiste

4.3. Welvaartstaat onder druk

4.3.1. - Besparingsmodus van overheid door: Vergrijzing en stijgende uitgaven gezondheidszorg - Financiële leefbaarheid waarborgen door: Aansturen op algemene stijging van werkzaamheidsgraad en optrekken van pensioengerechtigde leeftijd

4.4. Ecologisch systeem onder druk door: Grootschaligheid en globalisering van productiewaardeketens --> Transitiegebieden

4.4.1. 1. Verenigingen Ontwikkelingen voor soc-cult. praktijken: Digitalisering versnelt en verruimd mogelijkheden - Groeiende betekenis van belevingscomponent (zingeving, bijdragen, ontplooiing) - Van ideologische, hiërarchische vormen --> Geïndividualiseerd engagement, flexibele organisatie,...

4.4.2. 2. Leren - Ontwikkelingen arbeidsmarkt vergroot belang van competenties - Belang van blended learning groeit - Kritisch omgaan met informatie - Leren omgaan met uitdagingen (digitalisering, diversiteit, duurzame ontwikkeling,...) mbv sociaal leren en cocreatie

4.4.3. 3. Ruimte - Fysieke ruimte onder druk - Nood aan capaciteitsuitbreiding - Verstedelijking zorg voor: Armoede, werkloosheid, tekort aan scholen, stijgende huurprijzen, ...

4.4.4. 4. Verhouding middenveld, markt en burger - Burgers moeten verantwoordelijkheid nemen en actief deelnemen (==>Sub politiek) - Middenveld positioneert zich voor terugtredende overheid - Overheid is steeds meer bedrijfsmatig en werkt volgens new public management - Aanbod commerciële initiatieven zijn concurrentie voor vrijetijdsinitiatieven uit social profit ==> Identiteitskwestie voor middenveld

4.4.5. 5. Vrije tijd - Door technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op arbeidsmarkt is er meer flexibiliteit - Voor de ontwikkeling van identiteit - Moet betekenisvol, nuttig zijn - Vrijetijdsstress - Vrijetijdsdwang

4.4.6. 6. Samenleven - Microniveau: Klassieke gezin en alternatieve modellen - Macroniveau: Zoeken naar eigen plek in divers samenleving - Gedwongen toenemende nabijheid van anderen door: Verstedelijking, diversiteit en bevolkingsaanwas ==> Sociaal conflict en uitsluiting ==> Superdiversiteit

5. 1.Leren heeft veel gezichten

5.1. Levenslang leren

5.1.1. - Focus op arbeidsmarkt - Via opleidingstrajecten --> Meer nodig door kennismaatschappij ==> Duale samenleving (kan vermeden worden door activering)

5.2. Levensbreed leren

5.2.1. - Focus op persoonlijke ontplooiing - Actief burgerschap - Sociale integratie