การออกเเบบเเละเทคโนโลยี(ชั้นประถมศึกษาปีที่6)

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
การออกเเบบเเละเทคโนโลยี(ชั้นประถมศึกษาปีที่6) により Mind Map: การออกเเบบเเละเทคโนโลยี(ชั้นประถมศึกษาปีที่6)

1. ตัวชี้วัด

1.1. ง ๒.๑ ป6/๑

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี

3. ผู้เรียนทำอะไรได้

3.1. ๑. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี ๒. เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

4. ลักษณะอันพึงประสงค์

4.1. 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. อยู่อย่างพอเพียง 4. มุ่งมั่นในกาทำงาน

5. สมรรถนะของผู้เรียน

5.1. 1.ความสามารถในการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6. ผู้เรียนรู้อะไร

6.1. ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี