Краткотрайни активи

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Краткотрайни активи da Mind Map: Краткотрайни активи

1. Парични средства

1.1. Инвестиция

1.1.1. от продажба

1.1.1.1. налични и в банкови сметки

2. Финансови краткотрайни активи

2.1. В свързани предприятия

2.2. Краткосрочни ценни книжа

2.3. Изкупени собств.ценни книжа

2.4. Благородни метали

2.5. Движими ценности

3. Краткотрайни вземания

3.1. От други организации

3.2. От свързани предприятия

3.3. От клиенти и доставчици

3.4. Вземания по търговски кредити

3.5. От персонала и др.

4. Разходи за бъдещи периоди

4.1. Use toolbar to add ideas

4.2. Key shortcuts

4.2.1. INS to insert (Windows)

4.2.2. TAB to insert (Mac OS)

4.2.3. ENTER to add siblings

4.2.4. DEL to delete

4.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

4.3. Find out more?

4.3.1. Use Cases & Templates

4.3.1.1. Personal Todo List

4.3.1.2. Vacation Planning

4.3.1.3. Meeting Minutes

4.3.1.4. Project Plan

4.3.1.5. more...

4.3.2. Tools and Gadgets

4.3.2.1. Offline Mode

4.3.2.2. Geistesblitz Tools

4.3.2.3. Email & SMS Gateways

4.3.2.4. Offline Mode

5. Материални запаси

5.1. Суровини

5.2. Материали

5.3. Полуфабрикати

5.4. Резервни части

5.5. Незавършено производство

5.6. Готова продукция

5.7. Амбалаж

5.8. Консумативи