Indflydelse, medbestemmelse og demokrati

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Indflydelse, medbestemmelse og demokrati da Mind Map: Indflydelse, medbestemmelse og demokrati

1. Bred enighed

1.1. Alle har en stemme

1.1.1. Alle steder det er muligt, bør medbestemmelse og indflydelse, italesættes og gøres muligt.

1.1.2. Vigtigt at lytte til alle stemmer – dvs alle aldersgrupper.

1.1.2.1. Medbestemmelse i forhold til alder

1.1.2.2. Børn og unge skal inddrages, have indflydelse, udfordres og have medbe-stemmelse i et omfang, der passer til deres alder

1.1.3. At blive hørt – frihed til at tilkendegive sin mening.

1.1.3.1. At børn føler sig hørt

1.1.4. Respekt for individet

1.1.5. Der skabes forståelse for, hvordan alle bliver hørt.

1.1.6. Lytte til forskellige holdninger

1.1.7. Lighed – alles holdninger fylder lige meget

1.1.7.1. Det er okay at ytre sig og det er okay at have sin egen mening.

1.1.8. Børn og unges stemme tages alvorligt.

1.1.9. Sikre at den ”svage” stemme også høres – når flertallet bestemmer

1.1.10. Ytringsfrihed (under ansvar)

1.2. Hæmmende faktorer

1.2.1. hvis man aldrig får ens ideer med i beslutning.

1.2.2. For meget topstyring. Pipeline-metoden.

1.3. Opdragelse til demokrati

1.3.1. Demokratiske processer i skolen.

1.3.2. Opsætte rammerne - lære elever, hvorledes medbestemmelse fungerer

1.3.3. Forpligtelse og medansvar

1.3.3.1. Medbestemmelse fordrer motivation og ansvar.

1.3.3.2. Medbestemmelse giver et stort medansvar

1.3.4. Oplysning

1.3.5. Accept af at man ikke altid kan få ret.

1.3.5.1. Accept for at bøje sig for demokratiet

1.3.6. Mulighed for gennem opvækst at skabe rum og oplevelser af medbestemmelse og indflydelse

1.3.7. Muligheden for at tilegne sig viden, så man ved, hvad der foregår – give forudsætninger

1.3.7.1. Alles viden er vigtig for at beslutte på vegne af dem beslutningerne drejer sig om.

1.3.8. Tillid, tryghed og respekt. Anerkendelse

1.3.9. Udvikle indsigten, så der opstår en dannelseskultur, så de bedste beslutninger kan træffes (forberede alle børn og unge)

1.3.10. Demokrati i institutionen

1.3.10.1. Som voksne have overskud til at give børnene medinddragelse

1.3.10.2. At efterlade plads til at glide afsted sammen med børnene – at være i flow.

1.3.10.3. Fagpersoner – dygtige til at inddrage.

1.3.11. Det vigtigste: At vi alle agerer demokratisk. Vi behøver ikke at være enige, og flertallet sætter retningen. PYT KNAP.

1.3.11.1. Forstå processerne på vej til målet – det kan gå zig-zag

1.3.12. Vigtig viden om hvordan vores samfund er opbygget.

1.3.13. Indflydelse, medbestemmelse og dannelse skal være en del af en dannelseskultur, som alle børn og voksne vokser op i

1.3.14. At man opnår indsigt.

1.3.15. Demokrati gennemsyrer alle niveauer (familien, bhv, skolen, klassen).

1.3.16. Grundlovens frihedsrettigheder – kendskab.

1.3.17. Menneskerettigheder.

1.4. Indflydelse

1.4.1. At børn og unge har indflydelse på egen dag.

1.4.2. At der opleves medindflydelse og medbestemmelse

1.4.3. Indflydelse på udviklingen i Nordfyns kommune

1.4.4. At der reelt lægges beslutninger ud til diskussion/afklaring

1.4.5. Har vi lyst til at lave det, går vi mere op i det og gør os mere umage.

1.4.6. Voksne justerer sig udfra børns interesse

1.4.7. Lyt til medarbejderne for at kvalificere de beslutninger, der skal træffes. Husk MEDsystemet.

1.4.8. Lytte til de unge mennesker, når de ytrer sig konstruktivt om et emne, der betyder noget for de unge.

1.4.9. Sæt ord på, når vi laver aktiviteter, hvor der er medbestemmelse (særligt for de små).

1.4.10. Medindflydelse giver ejerskab, og muligheden for at give sin mening til kende

1.5. Kompetencer

1.5.1. Selvstændig stillingtagen indenfor rammerne

1.5.2. Evne til at lytte At kunne tale

1.5.3. Interesse og lyst/tid til at engagere sig

1.5.4. Dialog – hvorfor synes de det? At kunne argumentere for sine handlinger.

1.5.5. At vente på tur

1.5.6. Jeg kan ikke melde mig ud

1.5.7. At kunne gå i kompromis

1.6. konkrete forslag

1.6.1. Endnu større samarbejde med elevråd, unge-råd mm (

1.6.2. Fælles elevråd

1.6.3. Videreudvikling af elevrådet – hvem har lysten til at stille op? Hvordan foregår val-get? Hvad arbejdes der med? Hvordan arbejder elevrådet?

1.7. Forpligtende fællesskaber

1.7.1. At være en væsentlig del af fællesskabet

1.7.2. Forpligtende fællesskaber >< mig kultur (høje krav til personlige præstationer)

1.7.3. At vi samarbejder på tværs og glemme søjletænkningen

1.7.4. Vigtige faktorer – tryghed i det fæl-lesskab man er i, er essentielt.

1.7.5. Tillid, tryghed og respekt. Anerkendelse

2. Enkle udsagn

2.1. Hvordan kan vi få det enkelte barn til at føle sig vigtig?

2.2. Rød tråd med pejlemærker fra børnene til ungdomsuddannelser

2.3. Hvordan kommunikerer vi med hin-anden – for at bevare de demokratiske processer?