1.9. Een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt realiseren

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
1.9. Een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt realiseren par Mind Map: 1.9. Een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt realiseren

1. 1.9.1. Vlaamse kwalificatiefactuur uitrollen met verkorte procedures

1.1. Beleidsnota

1.1.1. Leerlingen moeten sneller klaargestoomd worden voor professioneel werk. Er moet een snellere koppeling tussen eindtermen en de beroepscompetenties gemaakt worden

1.2. Realisaties

1.2.1. Er waren reeds 200 mogelijke beroepskwalificaties in Vlaanderen uitgepland. Hier zijn er nog 80 bijgekomen.

1.2.2. Deze beroepskwalificaties zijn reeds vertaald tot ET in beroepsopleidingen

1.3. Plannen

1.3.1. Een “format” voor onderwijskwalificaties, met de beroepskwalificaties daarin geïntegreerd, dient nog ontwikkeld te worden

1.3.2. Er moet overleg gepleegd worden met de Onderwijspartners (zoals de Vlor) om de procedures correct af te stemmen en/of te vereenvoudigen.

2. 1.9.2. Een geïntegreerd kwaliteitskader voor beroepsopleidingen invoeren

2.1. Beleidsnota

2.1.1. Er dient een kwaliteitskader te komen, die opleidingen toets of ze inderdaad de juiste competenties aanleren. (= gemakkelijke kwaliteitscontrole v/h onderwijs in Vlaanderen)

2.1.2. Elke leerling die afstudeert moet de juiste competentie verworven hebben

2.1.3. De opleidingsinstelling wordt verantwoordelijk geacht voor de kwaliteit van haar opleidingen. (m.a.w.: de Vlaamse Overheid controleert alleen volgens de maatstaven die ze nu poogt te ontwikkelen)

2.2. Realisaties

2.2.1. Het “framework” van dit kwaliteitskader is reeds uitgetekend

2.3. Plannen

2.3.1. Crevits wil zgn. “pilootprojecten” oprichten

3. 1.9.3. Via randvoorwaarden het werkplekleren stimuleren

3.1. Beleidsnota

3.1.1. Werkplekleren is een mogelijke oplossing om studenten naar de arbeidsmarkt te laten doorstromen. Arbeidsmarktgerichte opleidingen zouden daarom dus WPL moeten integreren. Dit zou ook verder uitgebreid worden naar Volwassenen- en Hoger Onderwijs.

3.1.2. Werkplekleren moet toegankelijker gemaakt worden in het onderwijs. Dit kan door duidelijke(re) randwoordwaarden hierover op te stellen.

3.1.3. Er moeten meer stageplaatsen vrijgemaakt worden

3.1.4. De kwaliteit van het werkplekleren moet verbeterd worden; dit kan door een betrouwbare evaluatie uit te werken, zodat dit getoetst kan worden.

3.2. Realisaties

3.2.1. Er is reeds een omzetbrief opgesteld die de regeling van stages, observatieperioden en praktijklessen samenbrengt.

3.2.2. Stages in SEVESO (geen idee wat dit is) voor minderjarigen is “uitgeklaard”

3.2.3. Werkplekleren is verder gedefinieerd geweest

3.3. Plannnen

3.3.1. Werkplekleren moet nog verder gedefinieerd worden

3.3.2. De aansprakelijkheid van stagiairs tijdens stages wordt beperkt

3.3.3. De omzetbrief moet nog worden rondgebracht om vaagheid tegen te gaan.

4. 1.9.4. Competenties verworven uit niet-formele en informele contexten erkennen

4.1. Beleidsnota

4.1.1. Bijscholing, Zelfstudie, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, hobby’s, e.d. laten meetellen als competenties.

4.2. Realisaties

4.2.1. Er is een studieopdracht om EVC te erkennen (EVC = competenties die je zonder een diploma hebt behaald) gevorderd

4.2.2. Het idee is reeds door de Vlaamse Regering goedgekeurd

4.3. Plannen

4.3.1. Er staat een voorontwerp klaar voor een decreet over geïntegreerde EVC in het onderwijs Er moet een methodologie voor EVC opgesteld worden om het te laten meetellen. Hiervoor wil men gebruik maken van een website, een “professionalisering ontwikkelen” en pilootprojecten opstarten.

5. 1.9.5. Leerlingen warmer maken voor STEM

5.1. Beleidsnota

5.1.1. Er moet meer wetenschap en techniek geïntegreerd worden in het basis- en hoger secundair onderwijs.

5.1.2. Op dat vlak moet er meer samenwerking komen tussen de scholen onderling

5.1.3. Er moet een breder maatschappelijk draagvlak komen voor STEM (bedrijven en sectoren moeten gestimuleerd worden tot “gecoördineerde acties”)

5.1.4. Vooral meisjes moet men proberen warm te maken voor STEM, want die vinden niet gemakkelijk de weg naar zo’n richtingen.

5.2. Realisaties

5.2.1. Er is een STEM-Actieplan uitgevoerd

5.2.2. De samenwerking tussen de lerarenopleidingen is verbeterd

5.2.3. Intiatieven in Basisscholen en 2e/3e graad secundair onderwijs opgestart.

5.2.4. Crevits heeft de opdracht gegeven om een kwaliteitskader op te stellen voor STEM.

5.3. Plannen

5.3.1. STEM moet nauwer aansluiten bij maatschappelijke tendensen

5.3.2. TSO & BSO moeten een hoger bereik aan meisjes geven

5.3.3. De mening van de Vlaamse Scholieren Koepel moet in acht genomen worden.

6. 1.9.6. Werk maken van werk in de zorgsector

6.1. Beleidsnota

6.1.1. Met de vergrijzing zijn er meer patiënten in de zorgsector. Dus zouden meer leerlingen met de juiste competenties vlot moeten doorstromen, omdat men meer goede verzorgers nodig heeft.

6.1.2. Er moeten meer werkplekken gecreëerd worden om deze instroom het hoofd de bieden

6.1.3. Ook de instroom vanuit hogeschoolopleidingen moet beter gaan.

6.2. Realisaties

6.2.1. De Vlaamse Regerging heeft reeds een decreet goedgekeurd om de zorgopleidingen beter af te stemmen op de Europese Regelgeving

6.2.2. Er is een beleidscommissie opgesteld rond de opleiding van arts-tandarts.

6.3. Plannen

6.3.1. De beroepskwalificaties voor alle zorgberoepen dienen verder uitgewerkt te worden

6.3.2. “Toegeleding” naar zorgopleidingen moet verder gestimuleerd blijven worden.

6.3.3. Kwaliteit van doe-stages moet verbeterd worden

6.3.4. De opleiding arts-tandarts moet toegankelijker gemaakt worden (lees: het ingangsexamen moet toegankelijker gemaakt worden)

6.3.5. Begeleiding op de werkvloer zelf moet toegankelijker gemaakt worden voor de werknemers en stagiairs.

7. 1.9.7. Ondernemerschap en ondernemerszin aanmoedigen

7.1. Beleidsnota

7.1.1. Crevits wil dat er een geactualiseerd actieplan opgesteld wordt om ondernemerszin te stimuleren in en via het onderwijs

7.1.2. Ondernemende studenten & studerende ondernemers moeten in het Hoger Onderwijs gesteund worden. Dit kan bv. Via een eigen statuut

7.1.3. Leraren worden aangemoedigd om zelf een bedrijfsstage te doen.

7.2. Realisaties

7.2.1. Er is een actieplan opgesteld.

7.3. Plannen

7.3.1. Scholen zouden bedrijfsstages moeten laten inzetten om professionaliteit te bekomen

7.3.2. Getuigschriften van basiskennis over bedrijfsbeheer laten uitreiken aan studerende ondernemers/ondernemende studenten (en anderen die de nodige competenties via EVC verworven hebben)

7.3.3. Onderwijsinstellingen aanmoedigen om een visie voor ondernemerschap te ontwikkelen en deze subsidiëren.

8. 1.9.8. Werking van Regionale Technologische Centra (RTC) optimaliseren

8.1. Beleidsnota

8.1.1. Niet opgenomen in beleidsnota.

8.2. Realisaties

8.2.1. Er is een evaluatiematrix en een nieuw besluitsvormingproces opgesteld voor deze RTC

8.3. Plannen

8.3.1. De beheersovereenkomsten van kracht laten gaan

8.3.2. Verder overleg stimuleren

8.3.3. Werking/rapportering overeenstemmen voor een optimalere dienstverlening.