Copy of DH1 estate

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Copy of DH1 estate par Mind Map: Copy of DH1 estate

1. Quảng cáo

1.1. Bảng trong khuôn viên

1.2. TV trước thang máy

1.3. TV trong thang máy

1.4. TV sảnh tầng trệt

1.5. Bandroll trong khuôn viên

2. Sân thượng

2.1. Đấu thầu

2.1.1. Beer club

2.1.2. Cafe

2.2. Công viên

2.3. Cư dân thuê từng phần

2.3.1. Trồng rau

2.4. Vườn mở

2.4.1. Trồng hoa

3. Taxi park

3.1. Nguyên ngày

3.2. Buổi tối khuya

4. Vườn treo

4.1. Đấu thầu

4.1.1. Cafe

4.1.2. Mini mart

4.1.3. Vườn trò chơi

4.2. Công viên

4.2.1. Vườn trò chơi

5. Vườn trệt

5.1. Đấu thầu

5.1.1. Cafe