CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHCN,VĂN HÓA

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHCN,VĂN HÓA par Mind Map: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHCN,VĂN HÓA

1. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC

1.1. NÂNG CAO DÂN TRÍ

1.2. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

1.3. BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI

2. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA GD VÀ ĐT

2.1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2.2. MỞ RỘNG QUY MÔ GIÁO DỤC

2.3. ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC

2.4. THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC

2.5. XÃ HỘI HÓA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

2.6. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

3. NHIỆM VỤ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

3.1. GIẢI ĐÁP KỊP THỜI NHỮNG ĐỀ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CHO CUỘC SỐNG

3.2. CUNG CẤP LUẬN CỨ KH CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG,ĐƯỜNG LỐI,CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

3.3. ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CN TRONG TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

3.4. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ QUẢN LÍ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KH&CN

4. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA KH&CN

4.1. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ KH&CN

4.2. TẠO THỊ TRƯỜNG CHO KH&CN

4.3. XÂY DỰNG TIỀM LỰC KH&CN

4.4. TẬP TRUNG VÀO CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

5. NHIỆM VỤ CỦA VĂN HÓA

5.1. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

5.2. XÂY DỰNG CON NGƯỜI VN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỀ CHÍNH TRỊ,TƯ TƯỞNG,TRÍ TUỆ,THỂ CHẤT,NĂNG LỰC SÁNG TẠO

6. PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

6.1. LÀM CHO CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ-NIN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

6.2. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY NHỮNG DI SẢN VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC

6.3. TIẾP THU TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI

6.4. NĂNG CAO HIỂU BIẾT VÀ MỨC HƯỞNG THỤ VĂN HÓA,PHÁT HUY TIỀM NĂNG SÁNG TẠO VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN

7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN

7.1. TIN TƯỞNG,CHẤP HÀNH ĐÚNG CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ GD& DT,KH&CN,VH

7.2. THƯỜNG XUYÊN NĂNG CAO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ,COI TRỌNG VIỆC TIẾP THU TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI

7.3. RA SỨC TRAO DỒI PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ,CHIẾM LĨNH KH&KT

7.4. CÓ QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI MỌI NGƯỜI XUNG QUANH,BIẾT PHÊ PHÁN NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU TRONG XÃ HỘI