nghiệp vụ quản trị nhân sự (share)

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
nghiệp vụ quản trị nhân sự (share) par Mind Map: nghiệp vụ quản trị nhân sự (share)

1. Nghiệp vụ về quản lý nhân sự

1.1. hành chính nhân sự & phúc lợi

1.1.1. thông tin nhân sự

1.1.1.1. thiết lập / tổ chức

1.1.1.1.1. Xây dựng quy trình

1.1.1.1.2. Phân chia theo pháp nhân

1.1.1.1.3. phân quyền cho nhân viên nhân sự

1.1.1.2. Quản trị

1.1.1.2.1. báo cáo

1.1.1.2.2. xây dựng org chart

1.1.1.2.3. xem lịch sử lưu vết các hành động của Admin user

1.1.1.3. vận hành

1.1.1.3.1. Tiếp nhận nhân viên mới

1.1.1.3.2. nhập liệu ban đầu

1.1.1.3.3. Ban hành các quyết định

1.1.1.3.4. quy trình nghỉ việc

1.1.1.3.5. Ghi nhận quá trình làm làm việc

1.1.1.3.6. Công cụ cần có

1.1.1.3.7. upload hồ sơ nhân sự

1.1.2. hợp đồng & bảo hiểm

1.1.2.1. quản trị

1.1.2.1.1. Quản lý chi phí bảo hiểm

1.1.2.1.2. Quản lý tình hình thanh toán tiền bảo hiểm

1.1.2.1.3. giám sát việc tuân thủ luật

1.1.2.1.4. Được cập nhật những thay đổi về luật có liên quan đến mình

1.1.2.2. vận hành

1.1.2.2.1. hợp đồng lao động

1.1.3. Tính Công

1.1.3.1. thiết lập / tổ chức

1.1.3.1.1. Xây dựng chính sách & qui định nội bộ về cách tính công

1.1.3.1.2. Xây dựng chính sách & qui định nội bộ về ngày phép

1.1.3.2. vận hành

1.1.3.2.1. Tổng hợp công và chốt bảng công hàng tháng

1.1.3.2.2. quản lý phép năm

1.1.4. Lương & phúc lợi

1.1.4.1. thiết lập và tổ chức

1.1.4.1.1. thiết lập quy định khen thưởng theo kết quả đánh giá nhân viên

1.1.4.1.2. lên kế hoạch ngân sách lương

1.1.4.1.3. xây dựng chương trình phúc lợi theo từng đối tượng

1.1.4.1.4. chính sách lương thưởng

1.1.4.1.5. nhu cầu

1.1.4.2. quản lý - quản trị

1.1.4.2.1. Giới hạn định mức

1.1.4.2.2. Theo dõi hồ sơ các phúc lợi đặc biệt của chuyên gia

1.1.4.2.3. xem mẫu báo cáo quản trị

1.1.4.2.4. dashboard datastudio

1.1.4.2.5. lên budget lương & phúc lợi

1.1.4.2.6. giám sát quá trình chi trả lương

1.1.4.3. vận hành

1.1.4.3.1. quy trình tính lương hàng tháng

1.1.4.3.2. quy trình thay đổi lương

1.1.4.3.3. Báo cáo phát hiện lỗi bảng lương.

1.1.4.3.4. Khai báo lương & chính sách lương cho nhan viên

1.1.4.3.5. Final payment - thanh toán trước khi nghỉ / quyết toán thôi việc

1.1.4.3.6. quản lý phúc lợi

1.1.4.3.7. chi trả lương bằng ngoại tệ

1.1.4.4. một số khái niệm

1.1.4.4.1. Lương tối thiểutheo vùng

1.1.4.4.2. pIT - personal income tax - thuế thu nhập cá nhân

1.1.4.4.3. quyết toán thôi việc

1.1.4.4.4. cost center

1.1.4.4.5. Job costing

1.2. đào tạo & phát triển đội ngũ

1.2.1. Đánh giá

1.2.1.1. thiết lập / tổ chức

1.2.1.1.1. tích hợp

1.2.1.1.2. tổ chức mối liên kết giữa hệ thống đánh giá & các hệ thống khác

1.2.1.1.3. xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá cho từng vị trí công việc

1.2.1.1.4. hệ thống sổ tay ghi nhận

1.2.1.1.5. hệ thống báo cáo tiến trình

1.2.1.1.6. tổ chức đánh giá

1.2.1.1.7. các chức năng nâng cao khác

1.2.1.2. vận hành

1.2.1.2.1. tổ chức từng kỳ đánh giá

1.2.1.2.2. import số liệu

1.2.1.2.3. đánh giá - feedback

1.2.1.2.4. khảo sát nội bộ

1.2.1.2.5. Ghi nhận thường xuyên

1.2.1.3. quản trị

1.2.1.3.1. báo cáo

1.2.1.3.2. kiểm soát kết quả đánh giá

1.2.2. Tuyển dụng

1.2.2.1. thiết lập / tổ chức

1.2.2.1.1. Xây dựng bộ yêu cầu tuyển dụng cho vị trí

1.2.2.1.2. Xây dựng quy trình & tổ chức hoạt động tuyển dụng

1.2.2.1.3. Xây dựng chính sách tuyển dụng & thu hút nhân tài

1.2.2.1.4. quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng

1.2.2.2. vận hành

1.2.2.2.1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1.2.2.2.2. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng

1.2.2.2.3. Đăng tuyển, thu hút & sàng lọc

1.2.2.2.4. Tổ chức phỏng vấn

1.2.2.2.5. Quy trình thử việc

1.2.2.3. quản trị

1.2.2.3.1. báo cáo quản trị

1.2.3. Đào tạo

1.2.3.1. thiết lập / tổ chức

1.2.3.1.1. Xây dựng chính sách & qui định về đào tạo

1.2.3.1.2. Xây dựng các quy trình đào tạo & quản lý đào tạo

1.2.3.1.3. Xây dựng chương trình đào tạo cho từng vị trí

1.2.3.2. vận hành

1.2.3.2.1. Phân tích nhu cầu đào tạo & lên kế hoạch đào tạo

1.2.3.2.2. Ghi nhận quá trình đào tạo

1.2.3.2.3. Thúc đẩy đào tạo on the job

1.2.3.2.4. Tổ chức đào tạo nội bộ

1.2.3.2.5. tổ chức dữ liệu đào tạo nội bộ

1.2.3.2.6. quản lý hoạt động đào tạo bên ngoài

1.2.3.3. quản trị

1.2.3.3.1. Theo dõi tình hình sử dụng ngân sách đào tạo

1.2.3.3.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo

1.2.3.3.3. dashboard thể hiện (1) yêu cầu (2) năng lực (3) kế hoạch đào tạo & kết quả đào tạo

1.3. Chiến lược nhân sự

1.3.1. Xây dựng tổ chức

1.3.1.1. tổ chức công việc cho bộ phận HR

1.3.1.1.1. HRBP

1.3.1.2. Xây dựng sơ đồ tổ chức & sơ đồ chức năng

1.3.2. Quản trị nhân tài

1.3.2.1. Thu hút & giữ chân nhân tài

1.3.3. Quản lý hiệu suất lao động

1.3.3.1. Quản lý ngân sách nhân sự

1.3.3.2. okrs là gì

1.3.3.3. KPI là gì

1.3.4. Ứng dụng công nghệ

1.4. nghiệp vụ có liên quan đến tập thể nhân viên

1.4.1. e-claim

1.4.1.1. HRportal giúp nhân viên tự claim phụ cấp & để manager duyệt

1.4.2. performance management

1.4.2.1. thành tích công việc

1.4.3. Công - lương

1.4.3.1. nhân viên tự kiểm tra để phát hiện thiếu công

1.4.3.2. nhân viên tự kiểm tra phiếu lương

1.4.3.3. nhân viên tự đề xuất cách xử lý khi thiếu công

1.4.3.4. chấm công từ xa

1.4.3.4.1. chấm công với location

1.4.4. phúc lơi & engagement

1.4.4.1. khảo sát sự hài lòng của nhân viên

1.4.4.2. Ứng dụng gamification vào xây dựng kỷ luật. App cho diểm mỗi lan di dung gio - giống heo momo. Gamification

1.4.5. tham khảo Quy định

1.4.5.1. - nhân viên đọc cái nào thì tick vào cái đó

1.4.5.2. báo cáo tổng thể những ai chưa đọc

1.4.5.3. Nhân viên đang nhận phúc lợi gì, có phúc lợi nào đặc biệt

1.4.5.4. view chính sách phúc lợi áp dụng cho mình - minh bạch rõ ràng

1.4.5.5. checklist hồ sơ nhân sự cần hoàn thành khi vào công ty gồm tên file & giấy tờ đính kèm

1.4.6. phát triển cá nhân

1.4.6.1. nội dung đào tạo đã thực hiện

1.4.6.2. kỹ năng đã đạt

1.4.6.3. Tracks open positions in the organization chart

1.4.6.4. cho nhân viên biết mình đang ở đâu. Trên portal, nhân viên thấy được mức thu nhập trung bình, mức thu nhập thấp nhất, & cao nhất của người cùng vị trí ( ẩn danh )--> biết được mình đang ở đâu

1.4.6.5. path to promotion

1.5. Quản trị

1.5.1. thiết lập / tổ chức

1.5.1.1. tổ chức công việc cho bộ phận HR

1.5.1.1.1. HRBP

1.5.2. đào tạo về báo cáo quản trị

2. Thư viện cộng đồng

2.1. Hành chính

2.1.1. Thư viện biểu mẫu hành chính nhân sự

2.1.2. Thư viện pháp luật

2.1.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

2.2. Tuyển dụng

2.2.1. thư viện bảng mô tả công việc

2.2.1.1. mẫu mô tả công việc

2.2.2. Thư viện bài test kỹ nĂng

2.2.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

2.2.4. đăng tin tuyển dụng miễn phí

2.2.4.1. các trang tuyển dụng

2.2.4.2. cac trang web tuyen dung

2.2.4.3. các trang tuyển dụng miễn phí

2.3. Đào tạo

2.3.1. Thư viện nội dung đào tạo

2.3.2. Thư viện giảng viên

2.3.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

2.3.4. lập kế hoạch đào tạo

2.4. Đánh giá

2.4.1. Thư viện kpi

2.4.2. Thu viện từ điển năng lực

2.4.2.1. khung năng lực

2.4.3. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

2.4.4. kpi mẫu

2.5. Phúc lợi

2.5.1. Thư viện ý tưởng phúc lợi

2.5.2. Nội dung đào tạo nghiệp vụ

2.6. Other

2.6.1. Thư viện nhà cung cấp

2.6.1.1. Phần mềm nhân sự

2.6.1.2. Công ty đào tạo

2.6.1.3. Dịch vụ team building

2.6.1.4. Nhà tư vấn cá nhân

2.6.2. Thư viện truyện ngụ ngôn

3. nhu cầu của doanh nghiệp theo từng đối tượng

3.1. Doanh nghiệp lớn cần gì

3.1.1. Hệ thống quản trị nhân sự

3.1.1.1. Nâng cao trải nghiệm nhân viên

3.1.1.2. Tối ưu hiệu suất

3.1.1.2.1. Hiệu suất của phong nhân sự

3.1.1.2.2. Quản trị hiệu quả

3.1.1.2.3. Giảm giấy tờ, thủ tục hành chính

3.1.2. Củng cố thương hiệu nhà tuyển dụng

3.1.3. sáng tạo - đổi mới liên tục

3.1.4. Duy trì khả năng cạnh tranh

3.1.5. Dịch vụ tích hợp các hệ thống

3.2. Doanh nghiệp đang phát triển cần gì?

3.2.1. Tư vấn để Chuẩn hoá

3.2.1.1. Biểu mẫu

3.2.1.1.1. mẫu hợp đồng lao động

3.2.1.1.2. mẫu hợp đồng đào tạo

3.2.1.1.3. hợp đồng thử việc

3.2.1.1.4. quyết định thôi việc

3.2.1.1.5. hợp đồng cộng tác viên

3.2.1.1.6. mẫu hợp đồng lao đông không thời hạn

3.2.1.1.7. phụ lục hợp đồng lao động

3.2.1.1.8. mẫu bảng lương

3.2.1.1.9. quyết định tuyển dụng

3.2.1.2. Quy trình

3.2.1.2.1. Chấm công tính lương

3.2.1.2.2. quy trình tuyển dụng

3.2.1.2.3. Quản lý hồ sơ

3.2.1.2.4. Nghỉ việc

3.2.1.3. Quy định

3.2.1.3.1. noi quy cong ty

3.2.1.3.2. bộ luật lao đông

3.2.1.3.3. Thời gian - nghỉ phép - lương

3.2.1.3.4. luật bảo hiểm xã hội

3.2.1.3.5. thỏa ước lao đông tập thể

3.2.1.3.6. chế độ thai sản

3.2.1.3.7. cách tính tiền thai sản

3.2.1.3.8. an toàn lao động

3.2.1.3.9. luật công đoàn

3.2.1.3.10. quy định đóng bhxh

3.2.1.3.11. quy định về hợp đồng

3.2.1.4. Tổ chức

3.2.1.4.1. Chuẩn hoá mô tả công việc

3.2.1.4.2. Đo lương hiệu quả công việc

3.2.1.4.3. Tổ chức đào tạo nội bộ

3.2.1.4.4. Chính sách khen thưởng

3.2.2. Đào tạo để thực hiện

3.2.2.1. đào tạo về báo cáo quản trị

3.2.2.2. Cập nhật kiến thức

3.2.3. Tham khảo các thư viện

3.2.4. Tuyển dụng hiệu quả

3.3. Doanh nghiệp mới thành lập cần gì

3.3.1. Tuyển dụng

3.3.2. Đào tạo để thực hiện

3.3.2.1. Tham khảo các thư viện

3.3.3. Thuê ngoài nhân sự

3.3.3.1. Công lương

3.3.3.2. Tuyển dụng