Kỹ Năng Học Tập Đại Học

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Kỹ Năng Học Tập Đại Học par Mind Map: Kỹ Năng Học Tập Đại Học

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HỌC TẬP ĐẠI HỌC

1.1. BÀI 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỌC TẬP ĐẠI HỌC

1.1.1. 1.Vị trí bậc đại học trong hệ thống giáo dục quốc gia. 2. Đặc điểm học tập của sinh viên đại học 3. Đặc điểm nội dung và môi trường học tập đại học

1.2. BÀI 2: PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

1.2.1. 1. Khái niệm, đặc trưng và thành tố phong cách học tập 2. Một số mô hình phong cách học tập tiêu biểu. 3. Ứng dụng phong cách học tập vào trong giáo

2. CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC

2.1. BÀI 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TẬP ĐẠI HỌC

2.1.1. 1. Khái niệm mục tiêu học tập. 2. Các mức độ mục tiêu học tập 3. Hình thức, cấu trúc mục tiêu học tập 4. Yêu cầu khi diễn đạt mục tiêu học tập. 5. Vận dụng thiết kế mục tiêu học tập.

2.2. BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐẠI HỌC

2.2.1. 1. Khái niệm kế hoạch học tập. 2. Các loại kế hoạch học tập. 3. Xây dựng kế hoạch học tập đại học 4. Tổ chức – Triển khai kế hoạch học tập đại học

3. CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG HỌC TẬP ĐẠI HỌC.

3.1. BÀI 1: KỸ NĂNG NGHE GIẢNG VÀ GHI CHÉP

3.1.1. 1. Kỹ năng nghe – lắng nghe. 2. Kỹ năng ghi chép bài giảng. 3. Kết hợp nghe và ghi chép hiệu quả.

3.2. BÀI 2: KỸ NĂNG ĐỌC TÀI LIỆU VÀ VIẾT TÓM TẮT

3.2.1. 1. Kỹ năng đọc tài liệu. 2. Kỹ năng viết tóm tắt – tổng thuật tài liệu.

3.3. BÀI 3: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

3.3.1. 1. Nguyên tắc và Kỹ thuật thuyết trình. 2. Các giai đoạn tiến hành bài thuyết trình. 3. Công cụ-phương tiện hổ trợ thuyết trình 4. Lưu ý nâng cao hiệu quả bài thuyết trình. 5. Vận dụng thuyết trình cho 1 chù đề chuyên môn

3.4. BÀI 4: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

3.4.1. 1. Khái niệm & tầm quan trọng của làm việc nhóm. 2. Nguyên tắc hình thành & vai trò thành viên trong nhóm. 3. Phong cách điều hành hoạt động nhóm 4. Các giai đoạn tiến hành làm việc nhóm. 5. Giải quyết xung đột hoạt động nhóm

3.5. BÀI 5: KỸ NĂNG HỌC TẬP TÍCH CỰC THEO ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG.

3.5.1. 1. Học tập thông qua Dự án- Tình huống; 2. Học tập thông qua bài thực hành 4 bước- 3 bước - 6 bước;

3.6. BÀI 6: KỸ NĂNG ÔN TẬP– LÀM BÀI THI

3.6.1. 1. Mô hình hoạt động của trí nhớ 2. Một số chỉ dẫn nâng cao khả năng nhớ bài. 3. Kỹ năng ôn tập hiệu quả. 4. Kỹ năng làm bài thi: Vấn đáp – Tự luận Trắc nghiệm – Thực hành.

4. CHƯƠNG 4: HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

4.1. 1. Khái niệm học tập suốt đời 2. Các tố chất, kỹ năng cần thiết cho việc học suốt đời 3. Nghiên cứu khoa học -Tiến trình và thủ tục đăng ký đề tài NCKH

4.2. 1. Phong cách học tập. 2. Mục tiêu kế hoạch học tập đại học. 3. Kỹ năng học tập đại học 4. Nghiên cứu khoa học.