GIÁO DỤC VIỆT NAM

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
GIÁO DỤC VIỆT NAM par Mind Map: GIÁO DỤC VIỆT NAM

1. HOÀN THIỆN CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

2. TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

3. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

3.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

3.1.1. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC CHO HS

3.1.1.1. ĐẠO ĐỨC

3.1.1.2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO

3.1.1.3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TIN HỌC

3.1.1.4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

3.1.1.5. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH

3.1.2. CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC

3.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ

3.2.1. MẦM NON

3.2.1.1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

3.2.1.2. PHÁT TRIỂN TINH THẦN

3.2.2. GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

3.2.2.1. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

3.2.2.1.1. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG

3.2.2.1.2. PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC

3.2.2.1.3. TRÁCH NHIỆM

3.2.3. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

3.2.3.1. PHÁT TRIỂN VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CÔNG DÂN

3.2.3.2. BỒI DƯỠNG, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

3.2.3.3. PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ, THỂ CHẤT

3.2.4. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

3.2.4.1. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO

3.2.4.1.1. BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI

3.2.4.1.2. PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT

3.2.4.1.3. TỰ HỌC, SÁNG TẠO, GIÀU TRI THỨC

3.2.5. GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

3.2.5.1. ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG KHÁC

3.2.5.1.1. KIẾN THỨC

3.2.5.1.2. CHUYÊN MÔN

3.2.5.1.3. NGHIỆP VỤ

3.2.5.1.4. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

3.2.5.1.5. TẠO ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGHỀ

3.2.6. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG LIÊN THÔNG

4. THỜI CƠ

4.1. LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU

4.2. ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN

4.3. LÀ MỤC TIÊU VỪA LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KT-XH

4.4. CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

4.5. HỘI NHẬP QUỐC TẾ

5. THÁCH THỨC

5.1. XU THẾ HỘI NHẬP

5.2. NHẬN THỨC CỦA CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI VỀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC

5.3. HỆ LỤY CỦA SỰ TIẾN BỘ XÃ HỘI

6. NHIỆM VỤ

6.1. ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP CỦA NHÂN DÂN

6.1.1. TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

6.1.2. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỌC TẬP HỢP LÝ

6.1.3. BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TẠO ĐIỀU KIỆN, DUY TRÌ, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP

6.1.4. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

6.2. NÂNG CAO RÕ RỆT CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC

6.2.1. ĐỔI MỚI MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC

6.2.2. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

6.2.3. TĂNG CƯỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

6.2.4. TĂNG CƯỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KĨ THUẬT THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA, HĐH

6.3. THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC

6.3.1. TẬP TRUNG ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC PHỔ CẬP, PHÁT TRIỂN VÙNG KHÓ KHĂN

6.3.2. PHỔ CẬP GIÁO DỤC ĐẾN BẬC THCS

6.3.3. MỞ RỘNG HÌNH THỨC TÍN DỤNG HỌC TẬP

6.3.4. PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC VÀ ĐOÀN THỂ CÙNG CHA MẸ HS ĐỂ NGĂN CHẶN, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN, TIÊU CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG

6.3.5. TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP ĐA DẠNG

6.4. NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIÁO DỤC VN

6.4.1. ÁP DỤNG CÓ CHỌN LỌC CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH CỦA NƯỚC NGOÀI

6.4.2. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH

6.4.3. HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG CĐ, ĐH CỦA NƯỚC NGOÀI THEO MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT

6.4.4. XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

6.5. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TRONG GIÁO DỤC

6.5.1. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ

6.5.2. THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÍ GIÁO DỤC

6.6. KHẮC PHỤC TIÊU CỰC TRONG GIÁO DỤC

6.6.1. TIÊU CỰC TRONG DẠY THÊM, HỌC THÊM

6.6.2. TIÊU CỰC TRONG VIỆC CẤP PHÁT, SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ VÀ ĐÁNH GIÁ KQHT KHÔNG ĐÚNG THỰC CHẤT

7. GIẢI PHÁP

7.1. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC

7.2. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

7.3. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC GIÁO DỤC

7.4. ĐỔI MỚI NỘ DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, THI, KTDG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

7.5. TĂNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

7.6. MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC

7.6.1. TĂNG CƯỜNG GẮN ĐÀO TẠO VỚI SỬ DỤNG, NCKH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI