KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành : Xây Dựng Đường Bộ

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành : Xây Dựng Đường Bộ par Mind Map: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành : Xây Dựng Đường Bộ

1. 160 Tín Chỉ

2. Giáo dục đại cương : 44 tín chỉ

3. Giáo dục thể chất, GDQP-AN : 11 tín chỉ

4. Giáo dục chuyên nghiệp : 105 tín chỉ

5. Thời Gian Đào Tạo : 5 Năm

6. Các Mục Tiêu Đào Tạo

7. Đào tạo kỹ sư Xây dựng đường bộ, xây dựng Cầu đường bộ cho lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người học; tạo môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu tích cực; phù hợp nhu cầu của xã hội.

8. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách và sức khoẻ tốt, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đúng với định hướng của Đảng, Chính phủ trong chiến lược phát triển ngành và phù hợp với Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực Giao thông vận tải; từng bước hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và trên quốc tế.

9. Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có những kỹ năng thực hành cao để đảm đương công việc của người kỹ sư ngành Xây dựng Công trình giao thông.

10. Các Chứng Chỉ

11. Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

12. Chứng Chỉ Tin Học

13. Các Chương Trình Đào Tạo

14. Chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Đường bộ

15. Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

16. Hướng nghiên cứu của Bộ môn

17. Tính toán thiết kế nền – mặt đường, giải pháp thiết kế đường hiện đại

18. Bê tông asphalt, vật liệu gia cố

19. Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường ô tô

20. Ổn định nền – mặt đường, xử lý nền móng trong xây dựng công trình Giao thông, xói lở lòng sông và nền đường

21. Quy hoạch giao thông đô thị, Tổ chức giao thông, An toàn giao thông

22. Các Môn Học

23. Năm 1 : Cơ Bản

24. Năm 2 : Cơ sở ngành

25. Năm 3 + 4 : Chuyên Ngành

26. Năm 5 : Thực Hành + Đồ Án Tốt Nghiệp

27. Cơ hội việc làm

28. Khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm tra dự án xây dựng công trình giao thông

29. Tham gia các hoạt động tư vấn chuyên môn, tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu, thi công và tổ chức thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ

30. Tham gia nghiên cứu khoa học về vật liệu, công nghệ trong xây dựng

31. Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có ngành liên quan đến xây dựng và xây dựng công trình giao thông