Báo cáo Marketing

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Báo cáo Marketing par Mind Map: Báo cáo Marketing

1. Hiệu suất Opp

1.1. Tổng Opp

1.2. Tổng Opp Won

1.3. Tỷ lệ trạng thái Opp

1.4. Tỷ lệ Opp Won

1.4.1. Tổng Opp = Tổng Opp Won được tạo từ các tháng trước + Tổng Opp tạo trong tháng

1.4.2. Tổng Opp Won

1.5. Tỷ lệ Opp Won do MKT pass và do Sale tự tạo

1.6. Tỷ lệ Opp Won theo từng Sale và theo từng loại khách hàng cũ mới

1.6.1. Thêm 1 cột khách hàng cũ và mới nữa

1.7. Detail

1.7.1. Owner

1.7.2. Tỷ lệ Opp Won

1.7.3. Tổng Opp

1.7.4. Tổng Opp Won

1.7.5. Nguồn Opp

1.7.6. Kênh Opp

2. Chi phí, Ranking, views

2.1. Tổng chi phí

2.2. Tổng hiển thị

2.3. Vị trí trung bình

2.4. Chi phí theo tháng và theo kênh

2.5. Tỷ lệ chi phí giữa các kênh

2.6. Chi phí theo nhóm sản phẩm

2.7. Số lần hiển thị theo nhóm sản phẩm

2.8. Ngân sách tháng cho nhóm sản phẩm

2.9. Vị trí trung bình theo nhóm sản phẩm

3. Chi phí liên quan đến Opp

3.1. Chi phí trung bình của 1 Opp theo tháng (Cần thêm cột này)

3.1.1. Tổng chi phí theo tháng và theo kênh/Tổng Opp theo tháng và theo kênh

3.2. Chi phí của các Opp Won theo tháng

3.2.1. Tổng chi phí trung bình của Opp Won

3.3. abc