วิทย์ทะเล

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
วิทย์ทะเล por Mind Map: วิทย์ทะเล

1. น้ำทะเลประกอบด้วย

1.1. ออกซิเจน

1.2. ไฮโดรเจน

1.3. คลอรีน

1.4. โซเดียม

1.5. แมกนีเซียม

2. ระบบนิเวศ

2.1. สิ่งมีชีวิต

2.1.1. ปะการัง

2.1.2. ปลาทะเล

2.1.3. กุ้ง

2.1.4. หอย

2.1.5. แพลงก์ตอน

2.2. สิ่งไม่มีชีวิต

2.2.1. ทราย

2.2.2. หิน

2.2.3. ดิน

3. โทษของทะเล

3.1. คลื่น

3.1.1. สึนามิ

3.2. พายุ

3.2.1. พายุหมุนเขตร้อน

3.2.2. พายุทอร์นาโด

4. ประโยชน์ของทะเล

4.1. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์

4.2. เป็นแหล่งท่องเที่ยว

4.3. เป็นแหล่งหารายได้ให้กับคนท้องถิ่น

4.4. เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาทางน้ำ

5. โลกและมหาสมุทร

5.1. มวลของโลก 5,976 x 1021 กก.

5.2. มวลของทะเลและมหาสมุทร 1.14 x 1021 กก.

5.3. รัศมีเฉลี่ยของโลก 6,371 กม.

5.4. ความลึกเฉลี่ย 3.8 กม.

6. ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

6.1. มนุษย์

6.1.1. การล่าสัตว์ทะเล

6.1.2. การทิ้งขยะ

6.1.3. การให้อาหารสัตว์น้ำทำให้สิ่งมีชีวิตไม่เป็นตามระบบนิเวศ

6.1.4. การหยิบของทะเลกลับบ้าน

6.2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

6.2.1. สึนามิ

6.2.2. พายุหมุน